11 I I i i 46 35 5 Van het bedrag ad f 43.637,16 wend terugontvangen f 74,—. Dienst, hulp bij zieke huismoeders en kraamvrouwen verstrekt. Deze hulp werd slechts verleend, indien gebleken was, dat die niet langs anderen weg was te verkrijgen. Hieronder volg! een overzicht van het aantal aanvragen over 1936, alsmede van de aan de vereenigingen uitbetaalde bedragen, voor zoover deze althans rechtstreeks onder de rubriek „Hulp in de Huishouding” konden worden verantwoord. “FT f i i VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Bedrag. Fonds „Hulp in het 996 124 42 159 1120! f 20.948,55 1661279 117 69 802 604 47 14.037,89 733 129 22 151 69 380 6.424,75 45| 483. 58 34 438 11 33 8 1.711,90 14 148! 27 6 107 115, 134 Tl 23 2 25 514,07 31 6 27 4 2 4 r> TT 418 2110! 215 2325 f 43.637,16 Totaal 1936 83 2445 298,2743 335 Verg. „Hulp in het Huishouden” Verg. „Joodsche Vrouwenraad”. zieke huismoeders en kraamvrouwen” huisgezin”, Afdee- ling van de Ver. „Hulp in Nood” }ni3 Verg.„Verzorgingbij N.-H. Gemeente „Maatschappelijk Werk” Afd. Hulp in de Huishouding” Verg. „Diaconaal Hulpbetoon van de Diaconie der Gereformeerde Kerk te Scheve- ningen” 651 414 Aantal bewilligingen. I sa I I Aantal aanvragen. Loosduinsche Wijk- en Ziekenverple ging Aantal afwq zingen. I h£ I lil s I a I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 713