35 48 VI. ALGEMEENE ONKOSTEN. VII. BLINDENZORG. I Algemeene onkosten. Het beheer van de Gemeentelijke Werkinrichting voor Blin den is opgedragen aan den Dienst. Plaatsing geschiedt na advies van den Gemeentelijken Ge neeskundigen en Gezondheidsdienst van blinden van ten minste 18 en ten hoogste 50 jaar. Om behulpzaam te zijn bij werkzaamheden, welke niet door blinden kunnen worden verricht, werden mede enkele uit ande ren hoofde minder-validen tewerkgesteld. Overzicht van het aantal tewerkgestelden: Voor de onderverdeeling der algemeene onkosten wordt ver wezen naar de artt. 9 en 12 van de Specificatie der Bedrijfs- rekening. Alleen de onkosten, als salarissen, huur gebouwen, drukwerk e. d., direct betrekking hebbende op de steunverleening zoowel aan georganiseerde als aan ongeorganiseeerde werkloozen, wer den verantwoord onder de „Uitgaven terzake Werkloozensteun”. Uitgegeven werd aan Algemeene Onkosten: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. IOngeorganiseerde Georganiseerde I werkloozen. werkloozen. Totaal. Algemeen. f f 1934 1935 n n 1936 n Blinden. Niet-blinden. Mannen. Vrouwen. 46 4 57 7 46 4 In 1936 afgevoerd Op 31 December werkzaam 57 7 46 4 57 7 46 4 56 1 f 425.753,23 457.211,09 492.555,56s 166.784,10 153.118,09 158.927,90 692.290,99 721.283,25 787.238,90s Op 1 Januari werkzaam In 1936 tewerkgesteld Totaal, i-- Mannen. Vrouwen. Grootste aantal gelijktijdig werk zaam (27 Januari t./m. 31 December) f 99.753,66 110.954,07 135.755,44 I 6 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 715