35 50 Totale kosten. Geldmiddelen. Het Bestuur van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, L. BUURMAN, Voorzitter. SCHOUTEN, Secretaris. In totaal is gedurende het jaar 1936 voor blinden beschikbaar gesteld f 58.032,88 tegen f 54.046,45 in 1935 en f 54.932,31 in 1934. VIII. GELDMIDDELEN. Ten name van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschap pelijk Hulpbetoon stond op 31 December in het Grootboek een kapitaal ingeschreven van f 83.600,2J^ N. W. S. en ten name van de gemeente ’s-Gravenhage een kapitaal van f 700, van het gewezen Valentijnsgilde, waarvan het beheer is opge dragen aan ons Bestuur. De rekening over het dienstjaar 1936 sluit met een in ont vangst en uitgaaf gelijk bedrag van f 6.960.073,04'/2. Bovendien werd beschikbaar gesteld wegens uitgaven ter zake werklocxzensteun f 7.692.940,07 en wegens uitkeeringen ter zake werkverschaffing door of vanwege de Gemeente onder nomen f 269.980,64, terwijl wegens kosten Blindenzorg werd toegestaan een bedrag van f 58.032,88. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 717