35 35 53 52 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. DECEMBER 1936. BALANS PEl X. SCHULDEN. BEZITTINGEN. f 422.377,15 f 2.182,88 23.864,76 n 190.440,07 f f 540.471,30s f enz. f f 18.136,52 1' 1.246.610,61 f 1.246.610,61 Aldus opgemaakt door het Bestuur van n n n n w n w n n r n Reserve dubieuse debiteuren: Voorschotten n r n Vlottende schulden: Crediteuren n n n Vorderingen: Debiteuren Voorschotten Restitutie van de Gemeente wegens kosten Blindenzorg Subsidie: A. wegens verstrekking van geld aan Armlastigen Subsidie: B. wegens overige uitgaven Restitutie door de Gemeente van de uitgaven ter zake Werkloozensteun Geld en geldswaarde: Kas Gemeente ’s-Gravenhage (Incassobank N.V.) Postrekening Effecten f 83.600,— N.W.S. 84'/8 13.721,56 114.204,85 173.262,885 189.663,08 14.092,56 70.328,50 Nog verschuldigd: Restitutie van de Gemeente van het in de loonen begrepen steunbedrag ter zake werkverschaffing Verpleegkosten Verzorgingskosten Algemeene Onkosten Verstrekking van geld aan Armlastigen Uitgaven ter zake werkloozensteun Uitkeeringen ter zake werkverschaffing. Hulp in de Huishouding Onderhoudskosten meubilair 37.118,39 18.981,87 J Nog te vorderen: Intrest Verzorgingskosten Uitgaven ter zake Werkloozensteun Verpleegkosten Verstrekking van geld aan Armlastigen Hulp in de Huishouding Heelkundige instrumenten Begrafeniskosten Uitkeeringen ter zake Werkverschaffing 182.058,89 37.863,055 R. Kr. 633.445,90 70.329,50 25.593,04 27.481,84 21.612,41 3.769,49 f R. Kr. 1.053,75 6.339,16 24.914,73 72.231,16 16 479,93 10 7,27 1,— 90,92 Bestedelingenhuis Tehuis voor Ouden van Dagen Verzorgingshuis Magazijn Meubilair, kantoormachines, rijwielen enz. Algemeene Onkosten Blindenzorg Voorraad onvermengde margarine Voorraad verduurzaamd gehakt in blik Effecten van derden gedeponeerd bij den Gemeenteontvanger 447.347,0? Effecten in bewaring gegeven door derden 19.821,35 17.082,89 22.178,09 6.885,49 50.858,84 8.165,49’ 8.500,71 1.7 9 2,87’ 2.378,63 40.107,— 4.000,— frs. 10.400,— 100/—/— 500,— 200,— 185.019,36 483,07 2.940,32 59.648.61 161.540,91 223.655,59 1,25 111,59 45,20 i 40.107,— 4.000,— i Kapitaal Bestedelingenhuis 121.127,9’ Tehuis voor Oud van Dagen Verzorgingshuis Blindenzorg Kapitaal Inrichting Verzorgingshuis Hierop afgelost den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage, den 8st0D April 1937. L. BUURMAN. Voorzitter. SCHOUTEN, Secretaris. f frs. 10.400,— I 100/-/- I 500,— 200,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 719