67 HOOFDSTUK XIV. Raadsbesluiten nopens het onderwijs. - de WTerkloosheidsverzekering en Werkloosheids verzekering. den in het geheel 205 personen onder toezicht. Aan de recht sprekende colleges werden 182 rapporten uitgebracht. Leger des Heils. Aan het bezoeken van gevangenen werden 1731 uren besteed; bezocht werden 3 524 cellen. Het verleenen van stoffelijke hulp aan ontslagen gevangenen vergde 8 040 uren. Nederlandseh Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, afd. ’s-Gravenhage. Gedurende het verslagjaar werden 147 rapporten uitgebracht, w. v. 19 over vrouwen. In behandeling waren 629 personen, onder wie 38 vrouwen; 334 per sonen stonden onder toezicht van het Genootschap. Aan diverse instellingen of aan officieele personen werd 383 maal inlich tingen verschaft. Vereeniging „Pro Juventute”De beide Haagsche districten oefenden op 31 December 1936 over 69 pupillen patronaat uit. Van dit aantal waren 66 zg. parketkinderen (op verzoek van den Officier van Justitie onder patronaat gesteld). Afgevoerd werden 33 pupillen. Blijkens het verslag van de bijzondere maatregelen in zake werkloozenzorg vielen onder de regeling, neergelegd in het Werkloosheidsbesluit 1917, op 26 December 1936 86 werkloozenkassen met 26 625 te ’s-Graven hage gevestigde tegen werkloosheid verzekerde leden. Het totaal bedrag der subsidiën, over 1936 verleend, werd vastgesteld op f 543.414,08, waarvan de helft of f 271.707,04 ten laste der Ge meente komt. Over het verslagjaar werd aan werkloozenkasuitkeeringen uitbetaald f 893.103,385. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van de Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen in zake werkloozenzorg (bijlage 39). VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. De Raad heeft in 1936 besloten: tot reorganisatie van de Centrale school voor machine- sehrjjven (7 Januari); tot samenvoeging van de lagere scholen aan de van-Beunin- genstraat 53 (A) en (B) (20 Januari); tot opheffing van de openbare lagere scholen aan de Rotter- damschestraat 66 (C) en de Majubastraat 2 (A) (24 Februari) tot opheffing van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs (30 Maart); ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 71