35 35 55 54 XL BEDRIJFSREII OVER 1936. 5 2) VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Begroot. LASTEN. BATEN. Begroot. Werkelijk. f f f f 407.485,80 360.000,— I n n 17.425,- 50.000,— n 6 n 10 7.692.940,01 6.602.500,— n n 10 269.980,64 455.000,— n 11 n 58.032.88 55.850,— 12 13 35.693,86 36.000,— n 15.586.178,81s f 3) 13.718.200,— f f 3) 13.718.200,— 15.586.178,81s f f 2.671.502,50 f 3) Met wijziging n n n n n n n n n n 1 2 3 4 5 7 8 9 3.320.000,— 2.671.502,50 f 2.682.002,50 10.500,— 451.050, 10.500, n n n 4.202.058,89 2.719.865.55s 33.330,10 40.220,29 25.714.92 78.968,01 2.008,06 2.197,50 257,24 7 9 11 [2 13 4 5 16 n n n 6.330.000,— 272.500,— n n H n n 32.326,74 4.202.058,89 97.817,95 98.236,65 70.249,38 436.434,70 2.073.772,74 7.398.256,73 294.683,34 269.980,64 58.032,88 492.555,56s 5.461,41 43.563,16 12.748,04 440.550,- 1.600.000,- 25.000,— 3.320.000,— 455 000,— 55.850,— 440.550,— 5.600,— 45.000,— 15.525,— 4.000,— Verlaagd by Raadsbesluit van 8 Februari 1937 met van de Gemeentebegrooting werd by Raadsbesluit van 11 Mei 1936 nog beschikbaar gesteld Verzorgingshuis Verzorgingskosten Verpleegkosten Kosten heelkundige en orthopaedische instrumenten en begrafeniskosten Verstrekking van geld aan armlastigen. Uitgaven ter zake werkloozensteun: A. uitkeeringen aan werkloozen B. algemeene onkosten J Uitkeeringen ter zake werkverschaffing door of vanwege de Gemeente onder nomen Kosten Blindenzorg Algemeene Onkosten Bijslagen op kosten voor arbeidstherapie Hulp in de huishouding Onderhoud en afschrijving activa Onvoorziene uitgaven instrumenten en begrafeniskosten Intrest Bijzondere ontvangsten Restitutie door de Gemeente van de uit- gaven ter zake werkloozensteun I de loonen begrepen steunbedrag ter 1 zake werkverschaffing door of van wege de Gemeente ondernomen Restitutie door de Gemeente van kosten wegens Blindenzorg I Subsidie: »rr,«^4 -».z» v» r» rrnu zenl <-I aan 101.800,— 98.675,— 81.250,— 410.000,— 2.057.450,— n n n n I Restitutie door de Gemeente van het in zl z» 1/innnn KnrrmriOTi af minKpiI'rfl O* f ftT* 38.700,— 44.750,— 29-500,— 50.000,— 2.000,— 2.197,50 200,— j Bestedelingenhuis I Tehuis voor Ouden van Dagen Verzorgingshuis V erzorgingskosten Verpleegkosten: a. Diverse bijdragen b. Restitutie van den Gem. Genees kundigen en Gezondheidsdienst voor barakverpleging Bijdragen heelkundige en orthopaedische 4 4- 4- n *-» zx w "Va zie v*<ï f n n 1 c: Ir i Tl 1) Oorspronkelijk begroot op Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 met 2) Oorspronkelijk begroot op TT1)^ zl ril,44- Q io1QQ7 1 Bestedelingenhuis 2 I Tehuis voor Ouden van Dagen 3 1 4 5 6 A. wegens verstrekking van geld aan armlastigen I B. wegens overige uitgaven Verhaal van bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 720