68 tot het onttrekken aan den openbaren dienst van het school gebouw aan de Amalia-van-Solmsstraat (20 April); tot opheffing van de openbare lagere scholen aan de Elboog- straat 68 (A) en de Goudenregenstraat 36 (8 Juni); tot verwerping van het voorstel van Burgemeester en Wet houders om in beginsel te besluiten tot opheffing van het instituut van de boventallige leerkrachten en tewerkstelling in hun plaats van kweekelingen (8 Juni); tot de vorming van de in de Ketelstraat gevestigde afdeeling van de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs aan de Laan 5 tot een zelfstandige soortgelijke school, te plaatsen in het schoolgebouw aan de El hoogstraat 68 (8 Juni); tot opheffing van de openbare lagere scholen aan de Laan van Poot 353, de Boylestraat 20 (school A), de Falckstraat 11 b, de Waalstraat 32 en de Wilhelmina-v.-Pruisenstraat 49 (school A) (13 Juli); tot overplaatsing van den in het gebouw Laan van Meerder- voort 57 gevestigden Gemeentelijken handelsavondcursus naar het schoolgebouw' aan de Beeklaan 445 (3 Augustus); tot toekenning van tegemoetkoming in studiekosten voor in de jaren 1937, 1938 en 1939 met gunstig gevolg af te leggen Montessori-examens (5 October); tot afkoop van vergoeding krachtens artikel 205 ter van de Lager-onderwijswet 1920 (19 November en 21 December); tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor het gebruik van Gemeentelokalen (2 December); Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het nemen van maatregelen ter beperking van de uitgaven voor school- kinderkleeding (2 December); tot bezuinigingen op het Gemeentelijk Museum voor het onderwijs door: a. staking van de filmlessen van den school bioscoop met ingang van 1 Januari 1937; b. niet-toekenning voor 1937 van subsidie ten behoeve van den R.-K. Schoolbioscoop (2 December). De Raad heeft de volgende verordeningen vastgesteld: verordeningen tot wijziging van a. de Verordening, rege lende de bezoldiging van het onderwijzend personeel en van de kweekelingen aan openbare bewaar- of voorbereidingsscholen; b. de Verordening op de Gemeentelijke bewaar- of voorberei dingsscholen; c. de Verordening, regelende het verleenen van geldelijken steun aan het bijzonder bewaarschoolonderwijs (7 Januari); verordeningen tot wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor leerlingen van scholen voor voorbereidend onderwijs (5 October); Verordening tot wijziging van de Verordening voor de buitengewone scholen voor lager onderwijs (2 December);

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 72