1 II ei 4 36 III. ZIEKENHUIS ZUIDWAL C.A. Aan de gebouwen hadden de gewone dagelijksche herstel- Medische Dienst. tingen,inventa ris enz. jaar aanbesteed en opgedragen aan de N.V. Bouw- en Aan nemersbedrijf voorheen Gebr. Kwaaitaal te Rotterdam. Met de werkzaamheden werd in het verslagjaar een aanvang gemaakt. Op 30 Juli werd door Ir. Joh. J Verduin in de Zanderinrich- ting en den daaronder gelegen kelder een demonstratie gehouden met het door hem uitgevonden anti-gifgasapparaat „A.G.A.” Deze demonstratie, welke werd voorafgegaan door een inleidend woord van ondergeteekende, werd door verscheidene autori teiten en andere genoodigden bij gewoond. In den loop van het verslagjaar zijn in een rapport aan Bur gemeester en Wethouders verschillende voorzieningen en maat regelen uiteengezet, waarvan de totstandkoming in de volgende jaren wenschelijk wordt geacht. Toestand van ge bouwen, inrich- lingen plaats. De uitvoering van het uitbreidingsplan werd in den loop van s| I agin si -a, b i Vergeleken bij het vorig jaar valt een stijging van het aantal patiënten en verpleegdagen waar te nemen. In de inrichtingen aan den Zuidwal en den Tapijtweg werden resp. 18 en 43 verzorgingspatiënten verpleegd met onderschei denlijk 1566 en 7919 verpleegdagen. Bij wijze van proef is een voorloopige regeling getroffen, volgens welke aan werkloozen en aan door Maatschappelijk Hulpbetoon ondersteunde zg. armlastigen voor het bezoeken van familieleden in de Gemeenteziekenhuizen ook op de niet-koste- looze bezoekdagen zonder betaling toegang kan worden verleend. Maatregelen werden getroffen om door de toegangs lï li iHH r Overzicht personeelsterkte, aantal verpleegdagen en bedden. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. S 509 490 493 i 484 431 j 348 I 326 330 i 26 27 27 27 27 24 21 20 1105 1078 1038 1038 1038 880 880 880 Gemiddeld per dag in het jaar. 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 13 13 12 10 9 9 E- 271 255 250 244 226 180 168 167 917 887 888 875 800 653 613 616 23 23 24 24 21 18 17 17 28 29 28 28 28 24 21 21 47 50 52 54 54 48 i 50 51 3 O'S ®-S £3 I O? C 2 .2 «s i .2 g ötsï J2 .2 s 853 I 800 818 i 790 717 I 631 592 I 614 I c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 736