36 5 bewijzen even vóór den aanvang van het bezoekuur verkrijgbaar te stellen een vlot verloop van het bezoek te bevorderen en daardoor lang wachten voor de bezoekers te voorkomen. Voor een ordelijk verloop van het bezoek werd op het trottoir vóór het ziekenhuis over een lengte van pl.m. 80 m een afscheiding van holle ijzeren buizen aangebracht, waarbinnen de bezoekers zich in een rij moeten opstellen. Overeenkomstig het voorstel werd in den loop van het jaar overgegaan tot de openstelling van een polikliniek voor oogheel kunde. Vastgesteld werd een tarief voor bijzondere behandelingen (röntgenbehandelingen en röntgenonderzoekingen, basaal-meta- bolisme, electro-cardiograaf) ten behoeve van le en 2e klas patiënten. Wegens gezondheidsredenen werd door Burgemeester en Wethouders aan den Röntgenoloog Dr. M. M. Wolff op diens verzoek met ingang van 1 Mei eervol ontslag verleend. Aan den Eersten Geneesheer Dr. C. L. de Jongh werd, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum op 1 October, door Burgemeester en Wethouders de groote gouden medaille der Gemeente uitgereikt. In verband met het vertrek van den Röntgenoloog Dr. M. M. Wolff werd de leiding van de diagnostische afdeeling van de Röntgenologie opgedragen aan Dr. L. Arisz en de leiding van de therapeutische afdeeling aan Dr. W. van Heijningen. Verder werd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze beide afdeelingen één hulpgeneesheer in dienst genomen. In de plaats van Dr. F. Hogewind, die als hulp, tevens waar nemer, was toegevoegd aan den Consulent voor neus-, keel- en oorziekten, werd als zoodanig aangewezen de neus-, keel- en oorarts H. E. Hazewinkel. Van de gelegenheid tot opleiding van medische studenten (co-assistenten) werd ook dit jaar regelmatig gebruik gemaakt. Het diploma voor ziekenverpleging werd behaald door 25 leerling-verpleegsters en 2 leerling-verplegers; voor de aan- teekening voor kraamverpleging slaagden 19 zusters. Gedurende het jaar 1936 hadden in de operatiekamer 3114 Operatieve be- behandelingen plaats, t.w. 2529 ten behoeve van in het zieken- handelingen, huis opgenomen patiënten en 585 ten behoeve van buiten patiënten. Hierbij werden verricht: operaties 2565, gipsverban den 549, cystoscopieën 558 en rectoscopieën 19. Onder de operaties kwamen voor: appendectomieën 471, beenderen 208, amputaties en exarticulaties 21, ribresecties en multipele ribresecties 11 13, osteomyelitis 22, darm en rectum VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 737