69 van onderwijzeres sen bij het voorbereidend onderwijs. Verordening tot wijziging van de Verordening, regelende de heffing van schoolgeld voor leerlingen van de gymnasia en van eenige scholen voor middelbaar onderwijs, voor het schooljaar 1936/1937 (2 December); Verordening tot regeling van de bezoldiging van het onder wijzend personeel van de Gemeentelijke handelsavondcursussen (2 December); Verordening tot wijziging van de Verordening, regelende de bezoldiging van het onderwijzend personeel van de gymnasia, de lycea, de hoogere burgerscholen en de middelbare handels- scholen te ’s-Gravenhage (2 December); verordeningen tot wijziging van a. de Verordening, hou dende voorschriften omtrent regeling en bezoldiging van het onderwijzend personeel en van de kweekelingen aan de Ge meentelijke bewaar- of voorbereidingsscholen te ’s-Gravenhage; b. de Verordening, regelende het verleenen van geldelijken steun aan het bijzonder bewaarschoolonderwijs (2 December). Rijksschooltoezicht (Inspectie ’s-Gravenhage): Rijksschool- Hoofdinspecteur in de 2e HoofdinspectieP. van Nes Czn.; toezicht. Inspecteur voor het lager onderwijs: J. N. Pattist; Schoolop zieners: Dr. W. J. Goslinga en Mej. A. F. Houba, de laatste tevens belast met het toezicht op het voorbereidend onderwijs. De Gemeentelijke Schoolinspectie was samengesteld als volgt: Gemeentelijke Mevr. A. C. Klooster en de heeren W. P. Blokpoel, Joh. Vorrink, Schoolinspectie. S. de Vries Szn. en D. G. G. van Ringelestein. Het aantal openbare scholen voor voorbereidend onderwijs Scholen en leer- bedroeg op 31 December 1936 29, dat der bijzondere door de lingen. Gemeente gesubsidieerde 51. Het aantal leerlingen bedroeg op genoemden datum onderscheidenlijk 5 819 en 7 508. Op bladz. 24 en 28 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40) treft men nadere gegevens omtrent het voorberei dend onderwijs aan. De Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorbereidend Opleiding onderwijs telde op 31 December 1936 67 leerlingen. Op bladz. 25 van het verslag van het Lager Onderwijs (bij lage 40) komen nadere mededeelingen omtrent deze school voor. De bijzondere inrichtingen tol opleiding van onderwijze ressen bij het voorbereidend onderwijs zijn: opleidingscursus voor bewaarschoolonderwijzeressen van de St.-Willibrondus-vereeniging, Oude Molstraat 36; „Christelijke Vormschool” tot opleiding van bewaarsehool- onderwijzeressen, Westeinde 68 a. VOORBEREIDEND EN LAGER ONDERWIJS. A. VOORBEREIDEND ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 73