36 12 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van de Ziekenhuizen over 1936. aan van Het nadeelig saldo over 1936 bedraagt f 550.800,30s of f 108.670,19 minder dan over 1935. Het aantal verpleegdagen bedroeg in 1936 224662 of 8799 meer dan in 1935. Onder de ver pleegdagen van 1936 zijn begrepen 9485 verpleegdagen van zg. verzorgingspatiënten, hetgeen in vergelijking met 1935 een ver mindering beteekent van 3944 verpleegdagen van genoemde patiënten. Het aantal verpleegdagen der gewone patiënten ver meerderde derhalve met 12743. De baten zijn rond f 38.405,meer dan in 1935. Meer brachten op: Art. 1 „Opbrengst Verpleeggelden” rond f 48.740,— Art. 3 „Opbrengst Entreegelden” rond f 1.840, Minder brachten op: Art. 2 „Opbrengst Poliklinische Afdee- lingen” rond f 4.720,Deze vermindering is in hoofdzaak het gevolg van een wijziging der boeking van de salarissen der specialisten; deze salarissen werden voorheen geboekt op „Exploitatiekosten” (salarissen) en thans worden deze in minde ring gebracht van den post „Opbrengst Poliklinische Afdee- lingen”; Art. 4 „Inhoudingen wegens genot van emolumenten van het personeel” rond f 1.930,—; Art. 5 „Bijzondere Inkomsten” rond f 5.530, De lasten zijn rond f 70.265,minder dan in 1935. Meer werd gevorderd voor: Art. 9 „Rente van Kasgeld” rond f 598,—. Minder werd gevorderd voor: Art. 1 „Exploitatiekosten” rond f 35.332,—, hoofdzakelijk wegens lagere kosten aan salarissen, loonen, electriciteit en bewassching, terwijl de kosten aan voe dingsmiddelen en geneesmiddelen hooger waren dan in 1935; Art. 3 „Onderhoudskosten” rond f 4.790,wegens lagere kosten aan gebouwen, plantsoenen, meubilair, patiëntenkleeding en huish. linnen- en tafelgoederen. Hooger waren de kosten aan liggingsstukken, verplegingsartikelen en instrumenten; Art. 4 „Algemeene Onkosten” rond f 15.790,wegens lagere kosten salarissen, wachtgelden en lagere bijdragen in de kosten pensionneering; Art. 5 „Renten” rond f 6.600,Art. 6 „Afschrijvingen” rond f 7.010,Art. 7 „Oninbare Posten” rond f 1.310, De gemiddelde kosten per verpleegdag (inbegrepen renten en afschrijvingen) daalden van f 7,344 in 1935 tot f 6,79 in 1936 Zonder renten, afschrijvingen en huren zijn deze cijfers onder scheidenlijk f 5,677 en f 5,248. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond f 11.950,en verminderde door aflossing met rond f 140.980, VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 744