70 Openbaar onderwijs. a. Ambtswoningen. Tuin bouwen rsus. Scholen en leer lingen. Inschrijving van leerlingen. Onderwijs aan spraakgebrek- kige kinderen. Centrale Ouder- commissie. Het aantal openbare scholen voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs bedroeg op 31 December 1936 111; op deze scholen waren op genoemden datum 24 102 leerlingen (12 264 jongens en 11838 meisjes) aanwezig. Nadere gegevens dienaangaande treft men aan in het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40, bladz. 5 en 30). Van ambtswoningen, indertijd bij openbare lagere scholen gebouwd, waren 3 door hoofden van scholen of schootknechts bewoond en 16 verhuurd of voor andere doeleinden in gebruik. Gedurende het afgeloopen jaar werden 5152 kinderen inge schreven voor de scholen voor openbaar gewoon lager onderwijs, de u. 1. o. scholen en de kopschoten. Buitengewoon Het aantal openbare scholen voor buitengewoon lager onder- lager onderwijs, wijs bedroeg op 31 December 1936 8 met in totaal 924 leer lingen. Voor nadere gegevens omtrent dit onderwijs wordt ver wezen naar bladz. 8 van het verslag van het Lager Onder wijs (bijlage 40). Op 1 December 1936 waren op de 13 Gemeentelijke cursussen voor spraakgebrekkige kinderen aanwezig 248 leerlingen. In het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40) treft men op bladz. 13 verdere mededeelingen over dit onderwijs aan. De tuinbouwcursus in de voormalige gemeente Loosduinen begon 1 October 1936 en eindigde 8 Maart 1937. Het aantal leer lingen bedroeg bij den aanvang van den cursus 17 en bij het einde 13. Het onderwijs werd gegeven door G. A. van Overbeeke en H. N. J. Debets. Aan het verslag van de Centrale Oudercommissie bij het Openbaar Lager Onderwijs te ’s-Gravenhage is het volgende ontleend. De Centrale Oudercommissie vergaderde in het verslagjaar 3 maal. De vergaderingen werden bijgewoond door den Rijks- inspecteur en de Gemeentelijke inspecteurs van het onderwijs. De samenwerking der oudercommissiën via de districts- oudercommissiën met de Centrale Oudercommissie was goed. De scholen, waar een oudercommissie werkzaam is, waren alle bij de Centrale Oudercommissie aangesloten. De verslagen van vergaderingen van vele oudercommissiën werden in het Onderblad opgenomen. Verscheidene sprekers op ouderavonden behandelden het onderwerp: „De propaganda voor de openbare school”. De Centrale Oudercommissie betuigde adhaesie aan het ver zoek der Vereenigde Oudercommissiës van een aantal Montes- B. LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 74