I 36 36 23 22 ilENST. KAPITA1 IV. I f V. TOELICI ING. 8) \j 8) s) 3) 1 T VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. j Begroot bedrag. UITGAVEN. INKOMSTEN. 925.984,43 f 13.672,75 I a. 13.672,75 925.984,43 f 140.980,77 141.100,— 140.980,77 141.100,— 135.— 135 1.583,10 1.583,10 156.371,62 f 1.067.084,43 f 156.371,62 1.067.084,43 f f REKENINGEN. Totaal. f f f 56,91 f 56,91 f 1.549,67 374,67 f 1.175,— f 165,28 910.519,79 912.486,— 20,03 1.000,— f 925.984,43 911.694,79 925.984,43 f 912.311,68 616,89 f 13.672,75 f f 6.705— 914.104,43 f f f 6) Verlaagd De Administrateur, KONINGS. VI. Zie Blz. 31. 5» Gebouwen Ketelinstallatie Verlichtingsinstallatie Meubilair Kantoormaehines Instrumenten Auto’s Kleine werktuigen en gereedschappen Bouwkosten plan Beestenmarkt. Diversen Verhoogd bjj Raadsbesluit van 20 April 1936 (bijlage Handelingen Gemeenteraad no. 194) met f 5.175, Onverwerkt crediet per 1 Januari 1936. 225,— 2.800,— 850,— Werkelijk bedrag. Na wijziging in gevolge Besluit van B. en W., id. 7 Juni 1937. Werkelijk bedrag. 465,52 11,98 13,38 513,26 1,19 24,17 1,19 979,97 Oorspronkelijk begroot voor 1936. 530,— 1.300,— 2) 3) D 5) 165,28 910.519,79 20,03 225,- 9.150,- 443,43 850- 912.486,— 1.000,- 530.— 1.300.- Gezien: De Geneesheer-Directeur VAN ROOJEN. 1.175,— 443,43 995,52 1.311,98 13,38 513,26 225,— 9.150,— 444,62 825,83 995.52 1.255,07 13,38 513,26 225,— 7.600,33 444,62 660,55 1.965,02 Niet meer benoodigd. Totaal beschikbaar, voor 1936. Kapitaalverstrekking door de Gemeente, voor aanleg en uitbreiding b. Door afschrijving op de activa vrijgekomen gelden c. Opbrengst verkoop van bezittingen, uit lee- ningsgelden aangeschaft d. Inneming in magazijn van bezittingen, uit I leeningsgelden aangeschaft Begroot bedrag. 912.484^81 20,03 a. Aanleg en uitbreiding f b 4t Verhoogd bij besluit van B. en W. van 7 Juni 1937 met Restanten, beschikbaar gebleven op 31 December 1936. Over te brengen naar de volgende begrooting. Verwerkt crediet in 1936. b. Aflossing op de leeningsschuld aan de Gemeente 1. wegens afschrijving op de activa 2. wegens verkoop van goederen, uit leenings gelden aangesehaft 3. wegens inneming in magazijn van goederen, uit leeningsgelden aangeschaft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 752