36 36 25 24 VIL BALANS PER OMBER 1936. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Boekwaarde. Afgeschreven. Schulden. Bezittingen. f f 4.113.895,64 f 5.665.502,53 1.551.606,89 f f Bij: uitbreiding 1936 3.920.833,63 f f 193.062,01 Geld en geldswaarden. f 54.893,67 f 4.168.789,31 Gemeente 's-Gravenhage. 4.010,40 11.954,49 Vorderingen. 135,— f f 145.439,88 f Af: uitbreiding 1936 Vooruitbetaalde gelden. Gemeenteontvanger (rekening-courant) 39,43 Abonnementen enz. 550.800,30’ Saldo verlies 1936 f 4.918.767,46s f Gezien: 4.918.767,46 Algemeens onkosten Verschuldigde salarissen en loonen Bedrijfskapitaal Af: aflossing 1936 Gebouwen Terreinen Div. inrichtingen en machines Div. losse inventarisgoederen Bouwk. plan Beestenmarkt Onderhanden werken Diverse voorraden Aanschaffings waarde. 59.367,34 37.270,38 Kapitaal A (vorige balans) Af: aflossing 1936 Kapitaal B (vorige balans) Af: aflossing 1936 Kapitaalrekening gemeente ’s-Gravenhage. De Administrateur, KONINGS. 203.366,35 10.304,34 54.893,67s 0,005 De Geneesheer-Directeur. VAN ROOJEN. 2.875.479,82s 962.941,91 936.777,31s 723 694,70 166.608,78 3.262,29 1.691,54 2.983,29 6,97 f 4.039.555,41 i 130.676,43 f 3.908.878,98 11.954,65 2.211.461,25s 949.764,41 5 1 2.150,03s 273.911,16 166.608,78 1.583,10 140.980,77s 202.530,28 180.000,— 1.169,08 139.546,01 1.852,98 90,— 688,56 2.222,53 1.039,80 512.725,48s 109.545,46 5.130,76 81.054,59 104,— 646,96 43,90 417,— 7,95 3.207,27 63,— 33.172,28 3.859,50 Kas Gem. ’s-Gravenhage (Rotterdamsche Bank N.V.) Kas bjj den Postcheque- en Girodienst Zegels Belegde gelden van het Fonds „Sirtema van Gro vestins” Debiteuren Kwitanties Voorschotten Poliklinische behandelingen Restitutie brandstoffenverbruik Diversen Verschuldigd Extra aflossing: o. wegens opbrengst verkoop van bezittingen uit leeningsgelden aangeschaft b. inneming in magazijn van bezittingen, uit leeningsgelden aangeschaft Aflossing 1936 Renten van geldleeningen Opgenomen verlies 1936 Bente van kasgeld 526.398,23s 13.672,75 Bonds van het Rentelegaat „Sirtema van Grovestins” Crediteuren Restituties (te veel betaalde verpleeggelden) In bewaring genomen gelden van patiënten Diverse inhoudingen Vooruitbetalingen Boeten van werklieden Exploitatiekosten 37TT Dnderhoudskosten - Algemeene onkosten 664 018,57 f 13.177,50 I 424.627,28 449.783,54 j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 753