71 1 in gen. handenarbeid. sori-scholen tot instelling van een 7e leerjaar aan een dier scholen. Het verzoek leidde tot een gunstig resultaat. Besproken werden voorts de bezwaren geuit door verschei dene Oudercommissies tegen le. de schoolbaden tijdens de les uren; 2e. het gemis van het onderwijs in Franseh op de lagere school; 3e. het schaakspel op school. Aan het Comité voor de luisterrijke viering van het vorstelijk huwelijk kon een bedrag van f 313,13 worden afgedragen als gezamenlijke gift van onderscheidene Oudercommissies voor het gestelde doel. In het jaar 1936 ontvingen in totaal 97 zieke kinderen (w.v. Onderwijs aan 41 van het neutraal, 14 van het Protestantsch-Christelijk en 42 zieke kinderen, van het Roomsch-Katholiek groepsbestuur van de Stichting „Onderwijsfonds voor zieke Kinderen te ’s-Gravenhage”) onder wijs aan huis, in ziekenhuizen of in inrichtingen voor dagver- pleging. Bovendien werd in het verslagjaar in de Sophiastich- ting te Scheveningen aan 60 en in het sanatorium „Huis ter Drift” te Doorn aan 44 zieke kinderen onderwijs gegeven. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het ver slag der genoemde Stichting (bijlage 41). b. Bijzonder onderwijs. Het aantal bijzondere scholen voor gewoon en uitgebreid Scholen en leer- lager onderwijs bedroeg op 31 December 1936 171 (w.o. 6 niet- gesubsidieerde)het aantal leerlingen was 37 281 (18 828 jongens en 18 453 meisjes). Op genoemden datum was het aantal bijzondere scholen voor buitengewoon lager onderwijs 5, dat der leerlingen daarvan 627. Voor nadere gegevens omtrent de bijzondere scholen voor lager onderwijs wordt verwezen naar bladz. 26, 27 en 30 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40). De „Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in ban- Cursussen voor denarbeid” gaf 4 cursussen in kartonnage, 12 in houtarbeid en handenarbeid. 4 in pitrietvlechtwerk, totaal 20 cursussen. Het aantal leerlingen was op 15 December 164, waaronder 15 betalende. Het school geld bedroeg voor de betalende leerlingen f 10,per cursus per leerling voor het onderwijs in kartonnage en rietvlechten en f 12,50 per cursus en per leerling voor het onderwijs in hout arbeid. Voor een groot aantal leerlingen werd het schoolgeld lager gesteld. Het onderwijs werd gegeven door drie onderwij zers, alsmede door een vakman in rietvlechten. Bij het begin van den cursus 1935/1936 bedroeg het aantal School voor vol- leerlingen der school van de vereeniging „School voor Vol- wassenen. wassenen” 82, waarvan 27 vrouwen; in den loop van den cursus steeg het totaal aantal leerlingen tot 103, waarvan 36 vrouwen. De leeftijd der leerlingen wisselde af van 18 tot 60 jaar. Het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 75