37 2 Personeel. Gebouwen en materialen. wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd ver liet. Het betreft hier toch een kracht, die praktisch de volle 25 jaar zijn persoon aan den Dienst op voorbeeldige wijze heeft gegeven. Dat we onzen van Buuren, wien nimmer iets te veel was, zooals ook uit zijn belangelooze bemoeienis met de Haag- sche Eerste hulp brigade blijkt, niet licht bij den Dienst zullen vergeten, het laat geen twijfel over, ook zonder dat het uitdruk kelijk wordt gezegd. Voor zooveel den algemeenen dienst betreft verdient eigenlijk alleen vermelding, dat de Gemeenteraad, op voorstel van Burge meester en Wethouders, die zich te dien aanzien door een daartoe ingestelde Gemeentelijke kommissie hadden doen voorlichten, besloot tot een specialisatie der psychiatrische behoeften, met als konsequentie de aanstelling van een neuroloog-psychiater en enkele verpleegsters, in het bezit van diploma B. Hiermee is de Dienst derhalve wederom een afdeeling rijker geworden. Bij de voorbereiding van genoemd voorstel hebben Burgemeester en Wethouders tevens overleg gepleegd met het Provinciaal bestuur, hetwelk in de kosten van de nieuwe afdeeling voor 50 bijdraagt. Omtrent gebouwen en materialen is er alleen deze bijzonder heid, dat een nieuwe vacuum-formalineoven, na goedkeuring door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, op 21 Februari in dienst werd gesteld. Tevens werd een nieuwe transportauto aan het materieel toegevoegd. Opmerking verdient, dat langzamerhand de toestand van de Ontsmettingsinrichting voorzieningen noodig zal maken. Reeds moest in het afgeloopen jaar een belangrijke herstelling aan de cyaankamers worden verricht. Bij den overgang des jaars waren, behalve de direkteur, de administrateur en de chef van dienst, die den Algemeenen Dienst toebehooren, aan den Dienst vast verbonden: bij den Geneeskundigen Dienst: 2 kontroleerende en 8 behan delende geneeskundigen, ook wel wijkdokters geheeten, benevens 2 geneeskundigen voor de afdeeling Kontróle Verzorging, 2 bureauchefs A, 1 adjunkt-kommies, 1 kassier B, 2 administra tieve ambtenaren A, 5 ambtenaren, 1 bode, 2 bedienden, 3 hoofd verplegers, 10 verplegers, 6 verpleegsters en 2 schakelbordtele- fonisten; bij den Gezondheidsdienst: ten dienste van de afd. Kinderbe scherming, behalve de leider, 5 geneeskundigen (schoolartsen), w.o. een schoolarts-psychiater, 4 schooltandartsen (met inbegrip van den leider der schooltandverzorging), 1 bureauchef B, 1 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 760