3 adm. ambtenaar A, 1 ambtenaar, 2 amanuenses, 11 schoolzusters en 2 helpsters bij de Schooltandverzorging, terwijl 1 school zuster, 2 tandartsen en 4 helpsters op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn; en ten behoeve van de afd. Volksgezondheid, behalve de leider: 1 bureauchef B, 1 ambtenaar, 1 hoofdopzichter, 1 opzichter le kl., 1 opzichter 2e kl., 1 machinist B, 1 linnenjuffrouw, 11 ontsmet- ters en 1 werkman, terwijl de overige krachten dit betreft den Geneeskundigen Dienst tot een aantal van ten minste 32 wijk zusters en 16 w’ijkkraamverzorgsters naar behoefte door de gekontrakteerde instellingen beschikbaar werden gesteld. Daarnaast waren op overeenkomst zestien vroedvrouwen be schikbaar, terwijl de specialistische hulp kontraktueel door verschillende instellingen, w.o. de Gemeenteziekenhuizen, werd verleend. In de vervanging van het personeel werd, voor zooveel be reikbaar, door tijdelijke krachten voorzien, waarvan de genees- heeren tevens de dokterswacht in de morgenuren waarnamen en naar behoefte bijstand verleenden aan den geneeskundige- hygiënist. De geneeskundige verzorging te Loosduinen was ook dit jaar door kontrakt met het drietal oud-gemeentegeneesheeren aldaar verzekerd. Ter gedeeltelijke ontlasting van de zwaarst met werk over laden wijkdokters werden, evenals in het vorige jaar, in twee wijken hulpgeneesheer en van den Dienst der Gem. Ziekenhuizen ter beschikking gesteld, die het zg. tweede spreekuur verzorgden. Bij de behandeling van de verrichtingen van het onderdeel Eerste-hulpver- Geneeskundige Dienst komt eerst de taak der eerste-hulpver- leening. leening aan de orde, zooals die in de afd. Spoedwerk, tevens bestemd voor de spoed-kontröles, georganiseerd is, vermits deze taak is opgedragen aan de gezamenlijke geneeskundigen van dien Dienst. Als in vorige jaarverslagen zijn ook ditmaal de gegevens voor den Uitrukdienst en den Postendienst afzonderlijk ge groepeerd. De eerstbedoelde hebben uitsluitend betrekking op den Centralen Post, verbonden aan het Centraal Bureau van den Dienst, die voor den Postendienst daarnevens op de hoofdposten, in de Gemeente- en andere ziekenhuizen en op de hulpposten, al dan niet tevens zittinglokaal, gevestigd in de wijkgebouwen, die krachtens overeenkomst beschikbaar zijn. Uitgerukt werd door de geneeskundige eenheid geneesheer, Uitrukdienst verpleger en chauffeur-helper overdag in duplo aanwezig: VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 761