37 4 Tenslotte bleek in 116 gevallen de getroffene bij aankomst overleden te zijn. In de posten werd 27797 (26975) maal hulp verleend en wel in den Centralen Post 8394 maal, in de verschillende hoofd- en hulpposten 19403 maal. Een vermindering tot een aantal van 337 gevallen voor wat den Centralen Post betreft, terwijl in de hoofd- en hulpposten 1159 gevallen meer behandeld werden dan in 1935. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 7684 ge vallen voor in den voormiddag, 9614 in den namiddag, 8669 in den avond en 1830 gedurende den nacht. 6742 (6724) maal. Hiervan loos alarm, of, bij aankomst, de oorzaak opgeheven: 297 (303). Aantal gevallen, waarbij hulp werd verleend dan wel de dood gekonstateerd: 6445 (6421). Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich voor: 1619 gevallen in den voormiddag (612), 2378 in den namiddag (1218), 2076 in den avond (1824) en 372 in den nacht (06). Naar geslacht en leeftijd der geholpen personen betrof de hulpverleening 2512 maal mannen, 2653 maal vrouwen en 1280 maal kinderen onder de 12 jaar. De drukste maand was Juni met 631 gevallen, de kalmste Januari met 485 gevallen. Het aantal gevallen, waarbü de getroffene zich buiten de eigen woning op straat, in de werkplaats enz. bevond, bedroeg 3036, terwijl in de overige 3409 gevallen hulp in de eigen woning werd verleend. Het aantal gevallen door straatverkeer bedroeg 1404 (1362), dat door bedrijfsarbeid 225 (306). Poging tot zelfmoord werd met zekerheid waargenomen in 121 (120) gevallen. Van de 6445 geholpen personen verkeerden met zekerheid 94 (91) onder den invloed van alkohol. Van den aard der hulpverleening geeft eindelijk het volgende staatje een overzicht: VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 1135 Postendienst. i) De hier en verder tusschen haakjes geplaatste getallen zijn de over eenkomstige aantallen voor 1935. 3216 352 1626 Ter plaatse al of niet in de eigen woning behandeld zonder meer Ter plaatse behandeld en overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebracht naar den Centralen Post en aldaar verder behandeld c.q. overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebracht naar een der hoofd posten in de ziekenhuizen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 762