5 De hulpverleening betrof daarbij 13203 maal mannen, 7867 maal vrouwen en 6727 maal kinderen onder de twaalf jaar. De meeste gevallen deden zich voor in de maand Augustus, nl. 3251, de minste in Januari, nl. 1790 gevallen. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 2604 (2496), door bedrijfsarbeid 3850 (3570). Van de 27797 geholpen personen verkeerden met zekerheid 9 onder den invloed van alkoholischen drank. Voor den aard der gevallen, behandeld door den uitrukdienst en door den postendienst, vergelijke men den hiervolgenden staat: Waar zich aan de in eersten aanleg verstrekte postenhulp een enkele maal verpleging in een ziekeninriehting aansloot, viel deze buiten het kader der eerste-hulpverleening. In totaal zijn 11559 (9589) aanvragen voor opneming in Aanvragen voor ziekenhuizen behandeld, waarbij evenwel de eigen patiënten en de voor opneming in aanmerking komende eerste-hulp- gevallen niet medegeteld zijn. Hieronder 3734 (2953) door de afd. Spoedwerk. Van de spoedshalve voorgedragen gevallen werden 273 (190) afgewezen, terwijl in 379 (398) gevallen geen bezwaar bestond met de opneming te wachten, totdat eerst omtrent de eventueele vergoeding in de verpleegkosten zou zijn beslist. Van deze laatste, benevens van de overige 7446 in eerste in stantie via Maatschappelijk Hulpbetoon loopende en daarmee voor de afd. Kontröle Verzorging komende gevallen, werden 668 (685) afgewezen als komende niet voor ziekenhuisverpleging in aanmerking, ten deele, wijl met een verpleging in een een voudiger inrichting kon worden volstaan. Voor sanatorium verpleging zijn daarnaast 307 (314) aan vragen in behandeling genomen, die als regel konden worden aanvaard. De plaatsing van zieken in ziekenhuizen en sanatoria ge- Plaatsing in schiedde op dezelfde wijze als in het vorige verslagjaar. In de gezamenlijke ziekenhuizen met uitzondering van de 673 4338 i) Hieronder 223 in den Centralen Post behandelde gevallen van corpus- eula nit de atmosfeer in het oog. opneming in ziekenhuizen en sanatoria. ziekenhuizen en sanatoria. PostendienRt. 22494 1) 896 56 13 TTitrukdienst. 2130 2681 523 438 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37 Chirurgische gevallen Interne gevallen Psychiatrisch-neurologische gevallen Obstetrisch-gynaekologische gevallen Andere gevallen van plotseling optreden den aard

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 763