6 Onderbrenging Toezicht op den verpleegduur. voor zoover plaats beschikbaar is, in de St.-Jacobusstichting te Wassenaar, benevens in de Kliniek Ockenburgh, kunnende daar door in verreweg de meeste gevallen het bevelschrift van den Burgemeester worden ontgaan. De noodzakelijkheid van plaat sing wordt door den direkteur van den Dienst beoordeeld, bij welke beoordeeling stelselmatig wordt nagegaan, of niet met behulp van de Vereeniging Dr. Schroeder van der Kolk op neming in een inrichting is te voorkomen. In 1936 zijn in de Ramaer-Kliniek 297 (354), in de St.-Ja cobusstichting 95 (79) en in de Kliniek Ockenburgh 135 (154) patiënten opgenomen, w.o. 182 recidiven en van wie 35 van het Gem. Ziekenhuis uit, terwijl in 54 (60) gevallen geen voldoende termen voor opneming aanwezig waren, waarvan voor 3 (7) gevallen opneming in het Gem. Ziekenhuis werd noodig geacht en 4 naar een toegelaten inrichting konden worden verwezen. Alsnog zijn 13 (28) patiënten overgebracht naar een gesticht, zijnde dit de gevallen, waarin een bevelschrift niet kon worden vermeden. Behalve deze gevallen zijn op verzoek van de afd. B.V.B. der Gem. Sekretarie nog 38 (69) gevallen voor opneming in inrichtingen voor zwakzinnigen, epileptici enz., onderzocht. inrichtingen voor geestes- of zielszieken werden door bemidde ling van den Dienst opgenomen 15152 (13857) patiënten, waar onder die van den Raad van Arbeid zijn begrepen. Hiervan werden 6149 naar de ziekenhuizen der Gemeente verwezen en 9003 naar de partikuliere inrichtingen, waarmede de Gemeente een overeenkomst heeft aangegaan. De inrichtingen, waarheen de overbrenging plaats vond, waren dezelfde als in het vorige verslagjaar. Over het Konsultatiebureau der ’s-Gravenhaagsche Vereeni ging tot bestrijding der tbc. werden door den Dienst 307 (303) patiënten in sanatoria geplaatst. Het toezicht op den duur der verpleging van lijders, die geheel of ten deele voor rekening der Gemeente in de partiku liere ziekenhuizen worden verpleegd, vormt een belangrijk onder deel van de afd. Kontröle Verzorging. In 1936 zijn in genoemde ziekenhuizen 17996 patiënten door een der geneeskundigen van deze afdeeling voor kontröle bezocht. Bovendien werden in dit jaar 95 armlastige Haagsche patiënten, die in inrichtingen buiten deze Gemeente worden verzorgd, ter beoordeeling van eventueele voortzetting der verpleging door denzelfden medikus ter plaatse aan een geneeskundig onderzoek onderworpen. De onderbrenging van geestes- en zielszieken geschiedt in van geestes- en de Ramaer-Kliniek, dan wel, indien dit wordt gewenscht en zielszieken. 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 764