Gemeentelijke en Partikuliere verzorgings huizen. Hiervan kon in 31 (61) gevallen het advies gunstig luiden, terwijl in 7 (8) gevallen daartoe geen voldoende vrijheid was te vinden. Voor plaatsing in de Gemeentelijke verzorgingshuizen en in Plaatsing in de door Maatschappelijk Hulpbetoon aanvaarde verpleeghuizen werden 952 (760) gevallen door de afd. Kontröle Verzorging in behandeling genomen. Hiervan was het resultaat, dat in 774 (620) gevallen gunstig kon worden geadviseerd, w.o. 149 afge wezen aanvragen voor ziekenhuisopneming, 182 gevallen van patiënten, die in een ziekenhuis werden verpleegd, doch wier toestand een overplaatsing naar een inrichting van eenvoudiger verpleegvorm mogelijk maakte en 64 gevallen waarvoor geen medische indikatie aanwezig was, doch de sociale omstandig heden een verzorging elders dringend noodig deden zijn. In 159 (113) gevallen waren geen voldoende motieven aanwezig, 9 (8) patiënten moesten naar een ziekenhuis worden verwezen, 1 (1) was vóór de plaatsing overleden en in 9 (18) gevallen werd aan huisverpleging de voorkeur gegeven. Ten behoeve van „Centraal Woningbeheer” werden 31 (39) Bijzondere gevallen op noodzakelijkheid van bijzondere woning onderzocht, woning. In het afgeloopen jaar was het resultaat, dat in 13 (16) gevallen voldoende motieven aanwezig waren, terwijl in de overige 18 (23) gevallen van noodzakelijkheid niet bleek, ondersch. met een étagewisseling volstaan kon worden. De plaatsen, bij de Gemeenteplantsoenen, zoowel ten behoeve Arbeids- van uit sanatoria ontslagen tbc.lijders als van bereids in een therapie, gesticht verpleegde dan wel op de nominatie hiervan staande geestes- en zielszieken beschikbaar, waren wederom geregeld bezet. Voor de plaatsing, die op een stage van gemiddeld acht maanden is berekend, verleenen eenerzijds het Konsultatie- bureau der Vereeniging tot bestrijding der tbc., anderzijds dat van de Vereeniging „Dr. Schroeder van der Kolk” hun zeer gewaardeerden bijstand, waarbij het geneeskundig toezicht even eens op doeltreffende wijze door de desbetreffende instellingen is verzekerd. Ook de werkinrichting van laatstgenoemde Vereeniging mag een sukses worden genoemd, in zooverre daardoor menig gees- telijk-onevenwichtige op peil wordt gehouden. Naast de mannen werkinrichting aan het Westeinde met 75 plaatsen is een gelijk waardige inrichting voor vrouwen in gebruik. Voor de plaatsing kon in den regel met de voordrachten der Konsultatiebureau’s akkoord worden gegaan. Bij de Gemeenteplantsoenen zijn wegens tbc. in het afge loopen jaar 59 (49) personen te werk gesteld, wegens geestes- afwijkingen 25 (21) personen. r» VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 765