8 Konsulten. Huisbezoeken. Wijkverpleging. Verloskundige hulp. Verstrekking van zieken- voedsel. Geneeskundige behandeling. Behandeling van Ipders in tehuizen. Behandeling van rechthebbenden Politie, de Brandweer en den Havendienst, waaronder verschei- in Gemeente dienst. Zieken- en krankzinnigen- in totaal 7863 (7497), of gemiddeld 21 transporten per dag, vervoer. Het aantal transporten van zieken en krankzinnigen bedroeg waar van 7053 gewone, 207 besmette en 603 transporten van geestes- kranken, ondersch. zielszieken. Van de besmette transporten betroffen 101 lijders of ver dachten aan ziekten, met name genoemd in de Wet, te weten 40 roodvonk, 38 diphtherie, 20 febris typhoïdea en 3 meningitis cerebrospinalis. Van de transporten vonden er 7699 plaats binnen de grenzen der Gemeente, terwijl 164 transporten daarbuiten geschiedden. Het thans de aandacht vragend onderdeel van den Dienst betreft de geneeskundige verzorging van on- en minvermogen den, met inbegrip van die, welke verpleegd worden in tehuizen voor ouden van dagen en kinderen en van op vrije geneeskun dige behandeling rechthebbende personen in Gemeentedienst. Verdeeld over de negen zittinglokalen en de voorziening te Loosduinen, bedroeg het aantal konsulten 283913 (247168), waar onder verscheidene voor verstrekking van ziekenvoedsel en poliklinisch-specialistische hulp. Het aantal huisbezoeken bedroeg daarnaast 47518 (45166), waarbij die in de tehuizen niet zijn meegeteld. In aansluiting aan deze bezoeken zijn door de wijkzusters der verschillende afdeelingen op uitnoodiging van den Dienst 144587 (135501) huisbezoeken afgelegd, waaronder die der kraamverzorgsters zijn begrepen. Behalve over de patiënten in de tehuizen voor ouden van dagen, strekte de geneeskundige behandeling zich uit over de lijders in het Gemeentelijk Verzorgingshuis in de Laan van Meerdervoort. Aan het daarop nog rechthebbend personeel in dienst van de denen tevens bij een ziekenfonds zijn aangesloten, werden 140 (171) konsulten verstrekt. Daarnaast zijn voor de behandeling aan huis 31 (48) bezoeken afgelegd. De verstrekking van ziekenvoedsel voor rekening van den Dienst werd tot diëet-patiënten beperkt. Verstrekt werden 164840/2 1 melk, 26471 karnemelk, 3263/2 1 pap, 3602,05 1 room, 232445 eieren, 14257,2 kg vleesch, spek boter en kaas, 331,4 kg kruidenierswaren, 1929,2 kg fruit. Het verleenen van verloskundige hulp geschiedde op dezelfde wijze als het vorige jaar, zoodat, ter bevordering van een gelijk matige toebedeeling der gevallen, de verlossingen via het Centraal Bureau werden toegewezen. De aan den G.D. verbonden vroedvrouwen hebben voor 1359 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 766