37 12 De Geneeskundige Kommissie voor hooger beroep heeft onder voorzitterschap van den direkteur in 5 gevallen uit spraak gedaan. Hare bijeenroeping geschiedde: a. 1 maal in geval van beroep door belanghebbende in ge steld bij B. en W. tegen de uitspraak van den kontroleerenden geneesheer ter zake van geschiktheid voor verdere dienstver vulling; b. 3 maal in opdracht van B. en W.; c. 1 maal in verband met opneming ziekenhuis. De uitspraken der Kommissie waren de volgende: in het onder a. genoemde geval: overeenkomstig de uitspraak van den kontroleerenden geneeskundige; in de onder b. genoemde gevallen: overeenkomstig de uit spraak van den kontroleerenden geneeskundige; in het onder c. genoemde gevalovereenkomstig de uitspraak van den kontroleerenden geneeskundige. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. Transport 298 358) 8 12) R093 (8755) gevallen. Totaal Geneeskundige Kommissie. 1) Betreft de gevallen, die reeds vóór liet eerste onderzoek en derhalve binnen de 24 uur hersteld werden gemeld, benevens die, waarin bij onder zoek geen ziekte werd gekonstateerd dan wel kontróle niet mogelijk was. 189 194) 86 115) 43 37) 393 460) 1 -) 90) 2) 1017 (1558) 79 95) 113 1 Akute bronchitis Chronische bronchitis Pneumonia Andere ziekten der ademhalingswerk- tuigen (tbe. uitgez.) Aandoeningen van het hart en de vaten Aandoeningen van de urinewegen Levercirrhose Ziekten van de geslachtsorganen der vrouw (kanker uitgez.) Andere ziekten van zwangerschap en kraambed Aandoeningen v. h. zenuwstelsel (uit gez. meningitis, tbc. en apoplexie) Apoplexie, hersenverweeking Aandoeningen van de huid Aandoeningen v. h. onderhuidsweefsel VVondinfektie Aandoeningen van de beenderen en ge wrichten (tbc. uitgez.) Aandoeningen der oogen Aandoeningen der ooren Andere ziekten Onbekend 3593 (2656) gevallen. 180 111) 1 -) 3 1) 238 234) 2 4) 275 333) 405 498) 145 153)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 770