13 verbruik van genees- en ver bandmiddelen. verstrekken van gebitten en instrumenten. Het toezicht op het verbruik van genees- en verbandmiddelen Toezicht op het had op de in de laatste jaren gebruikelijke wijze plaats. In het afgeloopen jaar werden in verschillende gebouwen 32 bezoeken gebracht. Een gevolg hiervan was, dat meer een heid in de toepassing der middelen kon worden verkregen, terwijl de bezoeken er alsnog toe leiden, dat ongewenschte applikaties al minder plegen voor te komen. In de regeling van het toezicht op het verstrekken van Toezicht op het gebitten en instrumenten, geheel of ten deele voor rekening der Gemeente, kwam sinds het voorafgaande jaar geen wijziging. Wat betreft het aantal kunstgebitten, waarop het toezicht is gecentraliseerd, werd gunstig geadviseerd op 284 (203) aan vragen, meerendeels op voordracht van den Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon. Daarnaast kon met de verstrekking van 5622 andere appa raten, w.o. 484 buikbanden, 127 breukbanden, 290 paar orthop. schoenen, 17 kunstbeenen en stelten, 127 korsetten en recht- houders, 800 paar steunzolen, 272 elastieken kousen, 2791 brillen, 34 beugels en steunapparaten, 24 kunstoogen, 4 urinereceptacula, 12 gehoorapparaten en 7 ontlastingreceptacula, beneven 6 inva- lidewagentjes, 5 asthma-apparaten en 5 gipsbedden, een en ander onder de verplichting van kontróle vanwege den G.D., akkoord worden gegaan. De officieele doodschouw op uitnoodiging der Politie, neven- Doodschouw. taak voor de kontroleerende geneeskundigen, vond in het afge loopen jaar 10 (18) maal plaats. De oorzaak van den dood moest worden toegeschreven aan verdrinking in 6, hartverlamming 1, onbekende oorzaken 3 gevallen. V olksgezondheid. De sterfte in de Gemeente bedroeg in het afgeloopen jaar Sterfteverhou- 8,8 °/oo (8,9 °/oo in 1935 en 8,8 °/oo in 1934) tegen 8,7 %o (8,9 °/oo dingen, in 1935 en 8,4 °/oo in 1934) voor het Rijk. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 771