15 Krachtige isolatie-maatregelen, genomen door den Genees kundig Inspekteur van de Volksgezondheid, stelden paal en perk aan verdere uitbreiding. Van slechts één onzer gevallen was kontakt met bovengenoemde gevallen vast te stellen. Van de andere, verspreid voorkomende gevallen werd de infektiebron niet bekend, behalve in één geval, waarbij de besmetting plaats vond door de moeder, die (waarschijnlijk al jarenlang) typhusbacillen-draagster bleek te zijn en de huis houding bestierde. Met de ons bekende bacillenafscheiders bleven wij in voort durend kontakt en herhaaldelijk werden zij op besmettelijkheid onderzocht. Bij kontröle van genomen melkmonsters bleek, dat de melk inrichtingen hun melk over het algemeen goed pasteuriseerden. Een gevaar blijft altijd, dat een quantum melk ongepasteuri seerd wordt af geleverd om aan den specialen wensch van vele klanten te voldoen. De ongepasteuriseerde melk, welke door vele kleinere leve ranciers wordt rondgevent, wordt veelal door de huisvrouw gekookt. Maar of dit wel altijd voldoende geschiedt, blijft een open vraag. Van de twee voor gekomen gevallen van dysenteria amoebica Dysenteria bleek één patiënt langen tijd in Indië gewoond te hebben. amoebica. Ook dit jaar kwamen enkele gezinsepidemietjes voor van Dysenteria buikloop, o.a. in één gezin zes gevallen, waarbij het echter niet bacillaris. gelukte de oorzaak vast te stellen. In drie gevallen werd als oorzaak de dysenteriebacil type „Sonne” gevonden. Van deze drie kwamen twee gevallen in één huisgezin voor. Sterfgevallen deden zich bij deze over het algemeen goed aardige verloopende gevallen van dysenterie gelukkig niet voor. Het eenige geval van de ziekte van Weil, dat zich in het Ziekte van Weil. verslagjaar voordeed, bleek welhaast zeker de besmetting te danken te hebben aan kontakt met een hond. Ook dit jaar was het aantal gevallen van roodvonk, dat wij Roodvonk, ter kennis kregen (334), niet overmatig groot en vertoonde de ziekte over het algemeen een goedaardig verloop met talrijke lichte gevallen. Slechts enkele keeren moesten maatregelen genomen worden en werden dan kinderen met angina of loop neus tot na hun genezing verwijderd. Het aantal diphtheriegevallen was dit jaar met 22 patiënten Diphtheric, nog weer aanzienlijk minder dan het vorige, toch reeds zoo gunstige jaar met 52 gevallen. Van deze 22 patiënten was één tegen diphtherie geïmmuniseerd. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 773