16 Inentingen. Besmetteljjke geslachts ziekten. Kinderen, bij wie aan de mogelijkheid van diphtherie gedacht wordt, nemen wij steeds ter observatie op, om eventueel noodige hulp bij de hand te doen zijn. Meestal bleek het opgenomen kind niet aan de gevreesde ziekte te lijden, zoodat dan met een kort verblijf in het ziekenhuis volstaan kon worden. Bij het onderzoek van neus- en keelslijm van kinderen (b.v. voor uitzending naar vakantiekolonies of in gevallen van diphtherie thuis of op school) werden slechts enkele keeren ver dachte staafjes gevonden. Zoo mogelijk worden de onderzochte kinderen tevens geïmmuniseerd. Ook dit jaar werd regelmatig op de bijzondere en openbare scholen in deze Gemeente gelegenheid gegeven tot inenten tegen diphtherie met het versterkte anatoxine. Ingeënt werd op 220 scholen en 3 inrichtingen. Hierbij werden in totaal behandeld 8216 kinderen, waarvan 6313 volledig (2 in- jekties) en 1903 met slechts één injektie. Bij deze laatste kategorie was een groot aantal kinderen, dat eenige jaren geleden ingeënt was, maar voor wie thans een herhalingsinjektie nuttig werd geoordeeld. In het gebouw van den Dienst werden tegen diphtherie behandeld 179 kinderen, waarvan 48 volledig (2 injekties) en 131 met slechts één injektie. Onder deze laatsten waren 111 kinderen die uitgezonden werden naar een vakantiekolonie en derhalve maar één injektie konden krijgen. Met Anaro (roodvonk-anatoxine) werden behandeld 29 kin deren, waarvan 20 volledig (3 injekties), 4 met slechts twee injekties en 5 met slechts één injektie. Van de ingeente kinderen kreeg één kind, dat volledig was behandeld, ongeveer een week na de laatste injektie diphtherie. Twee kinderen, die éénmaal met Anaro waren behandeld, kregen roodvonk. Meerdere malen werd op ouderavonden een causerie gehou den over het nut van immunisatie tegen diphtherie en werden de ouders aangespoord hun kinderen deze behandeling te doen ondergaan. Steeds werd dan tevens propaganda gemaakt voor de koepokinenting van kinderen onder de twee jaar. De ’s-Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepokinenting en Immunisatie verrichte 1060 vaccinaties tegen pokken. Hiervan waren slechts 167 eerste vaccinaties. Voorts werden door de zorg van deze Vereeniging 74 kinde ren ingeënt tegen diphtherie en roodvonk. Op de avondpoliklinieken voor besmettelijke geslachtsziekten kwamen 481 nieuwe patiënten, waarvan 385 mannen en 96 vrouwen, onder behandeling.. In de ziekenhuizen werden 55 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 774