17 richtingen van hygiënisch- sanitairen aard. patiënten opgenomen lijdende aan een besmettelijke geslachts ziekte, te weten 29 mannen, 23 vrouwen en 3 kinderen. Het door de Zuid-Hollandsche Vereeniging „Het Groene Kruis” opgerichte adviesbureau kreeg in het eerste jaar van zijn bestaan 263 gevallen van besmettelijke geslachtsziekten onder kontróle. Waar de bedoeling van dit bureau is, de patiën ten met raad en daad ter zijde te staan, bij hen aan te dringen op een volkomen behandeling, weggebleven patiënten op te sporen enz. is hier reeds gelegenheid te over voor goed en nuttig werk. De verschillende zweminrichtingen werden regelmatig be- Andere ver zocht en het water op zijn geschiktheid als ongevaarlijk zwem water voortdurend gekontroleerd. Hierbij bleek, dat, terwijl voor de overdekte zweminrich tingen een zeer hooge mate van helderheid van het zwemwater kontinu is te handhaven, dit voor het open Zuiderzwembad verre van gemakkelijk is; gedurende de warme zomerdagen en druk bezoek is er in het water een overmatige algengroei, welke dit uit hygiënisch oogpunt wel niet ongeschikt maakt, maar toch bezwaren van aesthetisehen aard medebrengt. Bovendien bemoeilijkt de hierdoor ontstane ondoorzichtigheid van het water de bewaking en kontróle der zwemmers. Technische maat regelen werden door een kommissie beraamd en gedeeltelijk reeds uitgevoerd om dit euvel te beteugelen. In opdracht van Burgemeester en Wethouders werd in den loop van het jaar een regelmatig onderzoek ingesteld naar den toestand van het zeewater langs het Scheveningsche strand. Dit naar aanleiding van een in den voorzomer opgetreden periode, waarin gedurende eenige dagen het zeewater hinderlijk troebel was voor baders en zwemmers. Het bleek toen, dat deze troebelheid veroorzaakt werd door het in abnormale hoeveelheid voorkomen van algen en wieren. Evenals vorige jaren kwamen vele klachten in betreffende overlast van muggen, afkomstig van onder water staande bouwterreinen. Door overleg met eigenaren en, voor zoover het Gemeente grond betrof, met den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting, -werd getracht hierin verbetering te brengen. Hierbij bleek, dat het eenige middel tegen deze plaag, het op- hoogen der terreinen, waarop wij in ons vorig verslag wezen, in de meeste gevallen op ernstige bezwaren stuit. Enkele woonwijken aan den buitenkant der Gemeente hadden in den nazomer van een vliegenplaag te lijden. Deze plaag ontstaat door de voortschrijdende bebouwing, zoodat er wonin- VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 3 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 775