20 747 malen. Transport 87 Totaal Zuivering wegens wandgedierte had plaats van: 157 Onderzoek van woningen op wandgedierte op verzoek van partikulieren of op aanvrage van Gemeentelijke diensten en -instellingen vond 6284 (7862) maal plaats, nl.: Ontsmetting van goederen af komstig van andere ge meenten. Zuivering van woningen w e gens onge dierte. Zuivering van inboedels en besmette goe deren. Onderzoek van woningen op wandgedierte. 40 woningen, eigendom der Gemeente. 51 eigendom van partikulieren (op last van Burgemeester en Wethouders). op verzoek van eigenaren. 62 38 266 kraamvrouwenklinieken diverse inrichtingen partikulieren (w.o. 71 malen op aanvrage der ’s-Graven- liaagsche Vereeniging tot bestrijding der tuberkulose) diverse Gemeentebedrijven, -diensten en -in stellingen 248 woningen. (309) 1200 malen. (1435) Hiervan zijn 238 woningen (waaronder 2 schepen) met een gezamenlijken inhoud van 48660 m3 behandeld met cyaangas. Deze cyaneeringen namen 143 werkdagen in beslag. De kleederen, het beddegoed enz. uit deze woningen werden ter zuivering naar de cyaneerinrichting gebracht. Tevens werden in een politiebureau 2 kamers gezuiverd wegens vlooien. Voor rekening van de stichtingen Centraal Woningbeheer en Contrólewoningen werden dit jaar in de cyaneerinrichting gezuiverd o.a. de inboedels van 16 (6) gezinnen, welke van de binnenstad uit een Gemeentewoning gingen betrekken, terwijl in 187 (288) andere gevallen besmette goederen door middel van cyaangas zijn behandeld. Tevens werd 1 inboedel wegens ander ongedierte gezuiverd en werden 141 inboedels of gedeelten daarvan motvrij gemaakt. Op aanvrage van het bestuur der gemeente Rijswijk werden voor rekening dier gemeente uitgevoerd 4 goederen-ontsmet- tingen, waarvan 1 wegens roodvonk en 3 wegens niet in de Wet genoemde ziekten. 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 778