73 Rijksschooltoe- zicht. van den Christelijken Godsdienst, Antonie-Duyckstraat 126; bijzondere Normaallessen, Alexanderplein 14; kweekschool, Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, Laan van Poot 351. Rijksschooltoezicht Middelbaar en handelsonderwijs: Dr. E. H. Renkema, Inspec teur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in de 2de Inspectie. Nijverheidsonderwijs: Ir. G. Hofstede, Inspecteur-generaal; Inspecteurs: G. A. Groote Haar en W. H. Cool (dag- en avond scholen en -cursussen voor ambacht, handwerk en nijverheid enz.); W. Polderman (dag- en avondscholen en cursussen voor ambacht, handwerk en nijverheid enz., zeevaart-, visscherij- en binnenvaartscholen enz.); Mej. M. M. A. Michels (scholen voor huishouden, vrouwelijke handwerken en maatschappelijk werk enz.). Voor de samenstelling der Oommissiën van Toezicht op het Commissiën van Middelbaar Onderwijs wordt verwezen naar het verslag van het Toezicht. Voortgezet Onderwijs (bijlage 42, bladz. 5 en 10). Voor de samenstelling van de Commissie van Toezicht op de Visseherijschool en de Zeevaartschool te Scheveningen wordt verwezen naar het verslag dier Commissie (bijlage 43, bladz. 5). De 6 openbare hoogere burgerscholen telden bij het begin Hoogere Burger- van den cursus 1936/1937 te zamen 1837 leerlingen (1 363 jongens scholen, en 474 meisjes). Het aantal leerlingen van de 4 bijzondere hoogere burger scholen bedroeg op 15 September 1936 1 283 (1082 jongens en 201 meisjes). Het aantal leerlingen van de twee openbare handelsdag- Handelsscholen scholen was op genoemden datum 485 (354 jongens en 131 enz. meisjes), dat van de 3 Gemeentelijke handelscursussen (de cursus aan de de-Gheynstraat is met ingang van het cursusjaar 1935/1936 opgeheven) op 31 December 696 (473 jongens en 223 meisjes) en dat van de 4 bijzondere handelscursussen op denzelfden datum (één cursus met de aantallen op 15 October) 611 (364 jongens en 247 meisjes). Bij den aanvang van het cursusjaar 1935/1936 tel den de verschillende cursussen van de Centrale school voor machineschrijven 742 leerlingen (401 mannel. en 341 vrouwe!.). De bijzondere School tot opleiding van winkelpersoneel telde bij het begin van den cursus 1936/1937 82 leerlingen (54 mannel. en 28 vrouwel.). Voor nadere gegevens betreffende bovengenoemde scholen MIDDELBAAR, NIJVERHEIDS- EN HANDELSONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 77