23 samenwerking. samenwerking. alléén reeds in het centrum aan de Linnaeusstraat 6 op deze wijze 47 kammen gekocht. Betreffende de revaccinatie valt wederom niets bijzonders Revaccinatie. te vermelden. Adviezen over veranderingen aan schoolgebouwen behoefden Gebouwen, niet te worden gegeven. De gebouwen en lokaliteiten, in gebruik bij de Afd. Kinder bescherming, ondergingen geen verandering. Aan de schoolzuster J. S. van der Ent werd om gezondheids- Personeel, redenen eervol ontslag verleend. Haar plaats werd ingenomen door Zr. G. W. van Buuren. Eén schoolarts en één schoolzuster waren langdurig ziek. In de werkwijze kwam geen verandering. Hoewel zware Werkwijze, eischen aan het personeel werden gesteld, kon het programma met eenig passen en meten worden afgewerkt. Voortgegaan werd met het verrichten van de reaktie van Bestrijding van „von Pirquet” op scholen, waar een onderzoek op tuberkulose tuberkulose. gewenscht leek. Niet meer één klasse, doch de geheele school werd telkens op deze wijze onderzocht, -waardoor de algemeene voorbehoeding meer op den voorgrond treedt dan de incidenteele noodzaak van het onderzoek en de bezwaren van den kant van de school in den regel geringer zijn. De samenwerking met het Consultatiebureau voor Tubercu lose bleef op denzelfden leest geschoeid en was als steeds van den meest prettigen aard. De leider der afdeeling maakte deel uit van een Staatskom- Landelijke missie voor onderzoek naar den voedingstoestand van school kinderen. De leider der afdeeling maakte deel uit van een kommissie Internationale van deskundigen, bijeengeroepen door de sektie voor hygiëne van den Volkenbond, ter bespreking van methoden van onder zoek naar den voedingstoestand van de jeugd. De leider der afdeeling heeft een inleiding gehouden over Ouderavonden, schoolvakanties op een ouderavond der openbare school A aan de Cederstraat 29. De koloniehuizen, waarheen Haagsche kinderen worden ge- Kontróle op zonden werden in 1936 regelmatig bezocht door den leider der Koloniehuizen. afdeeling. Deze bezoeken golden in de eerste plaats de keuring voor verlengd verblijf. De samenwerking met de leiding der koloniehuizen wordt er zeer door gebaat, hetgeen voor de verdere verbetering der uitzending van groote waarde is. Vele gezinnen werden bezocht, waarheen Haagsche kinderen Kontróle op ge worden uitgezonden. Slechts in heel enkele gevallen moest zinsuitzending. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 781