24 Wegen en meten. gebrekkigen. Buitenscholen. Keuring van pleeggezinnen en pleeg kinderen. Adviezen in zake huisonderwijs. Keuring voor ambachts scholen. School voor slechthooren- den en spraak- overleg met den aan deze school verbonden keel gebrekkigen. Oorarts. Van den heer Ph. A. A. Regensburg, tandarts te ’s-Graven- hage, die reeds jarenlang de spraakgebrekkige leerlingen gratis behandelt en obturatoren verstrekt, kwam een verzoek in behan deling tot het in bruikleen verstrekken van een Röntgenphoto- toestel. Deze zaak kon in 1936 nog niet tot een goed einde worden gebracht. In de werkwijze op de buitenscholen kwam geen verandering. De herkeuring tevens nazorg, van 16 jaar, 1 jaar en 2 jaar na het vertrek van de school is nu voor het eerst voor een geheele jaargroep voltooid, nl. van de in 1934 ontslagen leerlingen. De verhouding met het personeel der buitenscholen was als altijd voortreffelijk. Over den gang van zaken vallen geen bijzonderheden te vermelden. advies worden gegeven een gezin te laten vervallen. Deze vorm van uitzenden verdient alle aandacht en is een zeer goede aan vulling van de kolonieuitzending. Vrijstelling der In het eind van het jaar werd in zake het verleenen van leerverplichting, vrijstelling der leerverplichting een regeling getroffen, waarbij alle desbetreffende aanvragen op grond van art. 7 en 7bis der Leerplichtwet aan den leider der afdeeling Kinderbescherming ter inzage worden gezonden. Als gevolg van de in 1935 ingestelde bepaling, dat bij keuring van pleeggezinnen en pleegkinderen voor elk der des betreffende personen een afzonderlijke gezondheidsverklaring wordt afgegeven, werden 170 verklaringen als hier bedoeld aan den Gem. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon verstrekt. In zake huisonderwijs werden 103 adviezen verstrekt, waar van 53 voor nieuwe aanvragen en 50 voor verlenging van den aanvankelijk gestelden termijn. Evenals in 1935 kwam een zeer groot aantal aanvragen binnen voor keuring van leerlingen der avondkursussen aan de ambachtsscholen. Velen der kandidaten konden niet tijdens de diensturen ter keuring verschijnen, omdat ze anders noodzakelijk loon zouden moeten derven. Een paar schoolartsen hebben zich beschikbaar gesteld om deze keuringen des avonds te verrichten. Eind Maart 1937 waren alle aanvragen van 1936 nog niet afgedaan. Het onderzoek naar den voedingstoestand der schoolkinderen door meten en wegen werd uitgesteld tot 1937. Van de school voor slechthoorenden werd ook dit jaar een aantal leerlingen door den leider der afdeeling onderzocht in neus- en 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 782