I I I s K i 29 onderzochte leerlingen, terwijl bij het tusschentijdsch en overig onderzoek 2750 adviezen werden gegeven op 16085 onderzoe kingen, dit is 1 op 5,8 leerlingen. Aantal kand. Niet toegel. Toegel. b.1.8. Toegel. sch. v. z. zw. van den School arts voor buitengewoon lager onderwijs. Kandidaten- onderzoek. Té o o t tn 1 o Ss Geplaatst op dezelfde b.l.s andere o.b.l.s bijz. b.l.s. school v. z. zw. Niet geplaatst Het aantal kandidaten is belangrijk lager dan in 1935, ondanks het feit, dat ruim 100 ervan door de schoolartsen naar het Paedol. lab. verwezen werden, dus de aandacht dier artsen scherp gevestigd blijft op de verstandelijk invaliden, die zij bij hun systematische onderzoeken en op hun spreekuren tegen komen. De opgaven, direkt van de gewone l.s., zijn dus wel bijzonder gering geweest. Openbaar b.l.o. 2 Als gevolg van de aanw ijzingen van de geneeskundigen werd een bril voorgeschreven of veranderd in 1052 gevallen, tegen 1150 in 1935, 1222 in 1934, 1354 in 1933 en 1204 in 1932. Een operatieve keelbehandeling volgde in 509 gevallen, tegen 481 in 1935, 588 in 1934, 913 in 1933 en 750 in 1932. In den loop van 1935 namen van de leerlingen van openbare Werkzaamheden en bijzondere l.s., die voor b.l.o. werden opgegeven, 287 (343) aan het kandidatenonderzoek daarvoor deel, te weten 165 (200) van openbare en 122 (143) van bijzondere l.o.scholen. Overzicht van het kandidaten-onderzoek. 5 5 22 2 27 14 22 6 I 1 5 2 2 6 15 9 6 3 6 1 5 45 9 36 25 3 22 24 10 14 28 6 22 16 4 32 7 23 2 19 1 2 2 1 165 36 122 7 100 5 3 7 14 83 5 78 71 1 99 1 287 43 236 8 199 6 3 7 29 29 1 28 10 1 8 1 122 7 114 1 u O J» o <D T5 CB GQ u u C u. o* u o ga “3 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37 Bijzonder b.l.o. 3 o ■♦3 <n P HO Totaal in 1936: 4345 adviezen op 32137 onderzochte leerl., d.i. 1 op 7,4 1935 5681 37639 1 6,6 1934 5290 38490 1 7 1933 5367 38236 1 7 1932: 4860 35673 1 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 787