30 Sehooltandver- zorging. Personeel. Scholen. Bijzondere werkzaam, heden. Paedologisch laboratorium. De aanvragers waren: ouders en onderwijzers schoolartsen afd. Onderwijs en G. G. en G. D. andere instanties Niet tot het b.l.o. toegelaten werden 43 kandidaten of 15 (in 1935: 35 of 10,2 terwijl 29 of 11,1 der wel toegelaten kandidaten (23 of 7,5 niet op een b.l.s. geplaatst werden. Een rapport over de enquête, in 1935/36 ingesteld naar de verdere school- en andere lotgevallen van die kandidaten, die op de gewone l.s. gebleven zijn gedurende de jaren 1926 tot en met 1934, is ongeveer gereed. Het systematisch onderzoek der b.l.s. leerlingen en de tus- schentijdsche revisies omvatten 916 (1060) leerlingen, terwijl spreekuuradviezen in 586 (671) gevallen werden verstrekt. Voor de vakantiekolonie te Ede werden 224 (226) leerlingen opgegeven. Specialistische (neurologisch-psyehiatrische en experimen- teel-psychologische onderzoekingen werden voor 385 (460) leer lingen van verschillende onderwijsinrichtingen van hier en elders aangevraagd. Op 4 en 6 Februari werden op ouderavonden der Chr. l.s. Ferd.-Bolstraat de sehoolartsendienst en het werk der school artsen besproken; op 12 Maart speciaal het b.l.o. schoolartsen- werk op een ouderavond aan de b.l.s. a./d. de-Réaumurstraat. Demonstratie-avonden over experimenteele psychologie vonden plaats op 24 en 30 Maart, 16 Mei, 19 Juni en 24 Juli. Op 22 December werd als onderdeel van den Haagschen artsenkursus een groot aantal artsen in de gymnastiekzaal van de school aan de de-Réaumurstraat ontvangen en werd gespro ken over „de motoriek van het debiele en niet debiele kind” met demonstratie van verschillende gevallen. In 1936 werden per 1 September de werkzaamheden van den heer Boeseken uitgebreid tot 6 ochtenden per week, aan welke uitbreiding de taak van de toegevoegde helpster werd aangepast. Op 31 December 1936 waren aangesloten alle openbare lagere scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, alsmede 54 bijzondere lagere scholen. Ook dit jaar moesten bijzondere scholen worden geweigerd, welke aansluiting wenschten met uitsluiting van het Schoolartsen-toezicht. Voor de scholen van- den-Eijndestraat 24 en Z.-O.-Buitensingel 234 wordt een uitzon dering gemaakt, omdat deze scholen reeds aangesloten waren 32 49) 301 (357) 17 16) 35 38) 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 788