74 (vervolgcursus) (vervolgcursus) Ambachtsscho len. Avondnfjver- heidsscholen. fill 750 497 381 407 323 208 79 82 (vervolgcursus) Totaal 3 398 Het schoolgeld werd voor zoover de dagscholen betreft geregeld naar de financieele draagkracht der ouders; voor 523 leerlingen werd vrijstelling van betaling van schoolgeld ver leend. Behalve de directeuren waren aan de le ambachtsschool 27, aan de 2e 34 en aan de 3e 22 leeraren, aan de le avondteeken- school 33, aan de 2e 42 en aan de 3e 14 leeraren verbonden. R.-K. Ambachtsschool „St. Joseph”. Het aantal leerlingen van de dagschool bedroeg op 31 December 528, dat der avond school 489. Behalve de directeur waren op 31 December aan de dagschool 20 en aan de avondschool 26 leeraren verbonden. wordt verwezen naar het verslag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 42, bladz. 10, 13, 21 en 43). Visscherjj- en Het aantal leerlingen van de Visscherijschool bedroeg begin Zeevaartschool. Januari 1936 32, dat van de Zeevaartschool op 31 December 1936 80. In het verslag van de Commissie van Toezicht op deze scholen (bijlage 43) worden nadere gegevens aangetroffen. Gedurende het jaar 1936 werden voor het avondnijverheids- onderwijs 631 leerlingen ingeschreven. Op de 6 avondnijverheidsscholen voor meisjes waren op 31 December 1047 leerlingen aanwezig. De avondnijverheids- school voor jongens ter voorbereiding tot de Visscherijschool telde op 1 Januari 1936 voor de verschillende leergangen in totaal 259 leerlingen. Het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40, bladz. 11) bevat nadere gegevens omtrent deze scholen. Vanw'ege de Vereeniging „De Ambachtsschool te ’s-Graven- hage” wordt ambachtsonderwijs gegeven in 3 scholen en teeken- onderwijs op 3 avondscholen, welke worden gehouden in de gebouwen der ambachtsscholen. Tot en met 31 Maart 1936 was voor het laatstgenoemd onderwijs tevens in gebruik het gebouw der voormalige Gemeentelijke handelsdagschool aan de Teyler- straat. Het aantal leerlingen bedroeg: le ambachtsschool 2e 3e le avondteekenschool le 2e 2e 3e 3e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 78