32 Nazorg. Instandhouding. Ouderavonden. Kosten. c. De Direkteur, Dr. G. W. BOLAND. Blijkens ontvangen berichten gaan de ziekenfondsen O.Z.G., Volharding en Mij. tot Nut van het Algemeen gaarne voort met het verstrekken van nazorg. Voor de afdeeling Schoo Itandver- zorging is dit het bewijs, dat ons werk door de voornaamste fondsen op prijs wordt gesteld. De kinderen van ouders, die geen lid zijn van genoemde fondsen, worden door de Nazorg van de Mij. behandeld. Een kleine verandering in de administratie is in voorbereiding. Alhoewel de inning der vrijwillige bijdragen regelmatig plaats heeft, lijkt het wel of de optimistische toon, uit regee- ringskringen vernomen, bij het publiek den indruk vestigt, dat het bijdragen nu niet meer zoo noodig is. Er is eenige teruggang merkbaar, waaraan echter op alle manieren getracht wordt een halt toe te roepen. Op ouderavonden werden door de schooltandartsen, ieder voor zijn rayon, uiteenzettingen gegeven over het nut van de vroegtijdige behandeling. Tevens werd dan terloops nog eens gewezen op de zeer wenschelijke bijdragen. Ten besluite van dit verslag een woord over de kosten van den Dienst. Voor specifikatie hiervan mag naar het rapport der Begrooting worden verwezen. Hier vinde slechts de mededeeling een plaats, dat de uitgaven van den Dienst over het afgeloopen jaar f 764.197,46 hebben bedragen, nl.: a. Algemeene kosten b. Geneeskundige Dienst Gezondheidsdienst (Kinderbescherming) d. Gezondheidsdienst (Volksgezondheid) Tegenover deze uitgaven staan f 54.478,33 aan inkomsten ge boekt, w.o. f 2.620,22 restitutie verpleging besmettelijke zieken. Nog te ontvangen zijn f 374,85 voor aangevraagde subsidie van het Rijk voor de afd. Ontsmettingsdienst. Onder de inkomsten bevinden zich f 4.262,15 van de Rijksver- zekeringsbank voor het verleenen van eerste hulp aan personen, die onder de Ongevallenwet vallen, alsmede f 3.468,75 aan premiën voor ziekenhuisverzekering van inwonend dienst personeel. f 15.848,52 555.418,84 104.894,41 88.035,69 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 790