By lage 38 VERSLAG van de Gemeenteapotheek van ’s-Gravenhage over het jaar 1936. ding en ver bruik van de genees- en ver bandmiddelen. Behalve de directeur waren op 31 December werkzaam een Personeel, eerstaanwezend assistent, negen assistenten in vasten dienst en drie in tijdelijken dienst, negen bedienden en vijf jongmaatjes. Evenals het vorig jaar moesten door de steeds in omvang toe nemende receptuur en ook door ziekte herhaaldelijk tijdelijke krachten worden aangesteld. Op 11 December 1936 besloten Burgemeester en Wethouders tot uitbreiding van het personeel met een adjunct-directeur; een hieruit voortvloeiende benoe ming viel niet in het verslagjaar 1936. Aan het gebouw had het gewone onderhoud plaatsdit bleef Gebouw, evenwel tot het zeer noodzakelijke beperkt. Met den bouw der apotheek in het complex Zuidwal en Lange Beestenmarkt is een aanvang gemaakt. Meermalen moesten geneeskundigen herinnerd worden aan Verordening, de bepalingen van art. 7 der verordening betreffende het niet verstrekken van spécialités en geheimmiddelen door de Ge meenteapotheek; door het geven van inlichtingen omtrent samenstelling en bereiding konden gewoonlijk bezwraren tegen deze niet-verstrekking worden opgeheven. Zooals gebruikelijk, werden de belangrijkste genees- en ver- Inkoop, berei- bandmiddelen, benevens de verdere benoodigdheden, na inschrij ving aangekocht, waarbij als regel aanzienlijk lagere prijzen dan die van den groothandel werden bedongen; een uitzondering hierop werd gevormd door een rubriek van speciaal-praeparaten, waarvoor de fabrikanten prijzen hebben vastgesteld en die daarom door grossiers niet beneden een bepaalden minimumprijs worden af geleverd. De inkoop van genees- en verbandmiddelen geschiedde al naar hun aard wederom öf op bepaald omschreven zuiverheids- eischen of op monster. De prijzen der genees- en verbandmiddelen werden, mede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 791