38 Verrichtingen van verschil lenden aard. Er werden bovendien op 53 346 voorschriften verbandmid delen af geleverd tegen 47 846 in 1936; onder deze voorschriften zijn ook begrepen die, welke dienen voor aanvulling van den magazijnvoorraad van den Eerste-Hulpdienst en voor de aan vulling van de depóts in de zittinglokalen der behandelende geneeskundigen. De verbandmiddelen van de Gemeentezieken huizen zijn hieronder niet begrepen. De bereiding van kunstmatige minerale wateren ten behoeve van de Gemeenteziekenhuizen had regelmatig plaats. In het geheel werden 20 600 fleschjes van allerlei samenstelling af ge leverd. Voor de Politie en Gemeentediensten werden herhaaldelijk onderzoekingen verricht betrekking hebbende op aangelegen- 4 VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. de Politie St. Annastichting Zuigelingenkliniek „Regentesselaan” Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen”, Oranjeplein. „Onderlinge Vrouwenbescherming” „Vluchtheuvel” Wijkverpleging „St. Raphael” het Leger des Heils de Algemeene Haagsche Polikliniek Inrichting voor oogljjders Vereeniging voor koepokinenting Gemeentebedrijven en -diensten buitengewone spoedgevallen het Huis van Barmhartigheid personeel der Apotheek patiënten te Loosduinen het Blauwe Kruis Verzorgingshuis Laan van Meerdervoort de Polikliniek Gemeenteziekenhuis Zuidwal diverse verpleeghuizen Sanatorium te Hellendoorn 3 676 106 3 099 412 5 421 9 070 306 3 277 1010 4 022 301 1303 1814 3 688 103 78 357 140 227 29 5 452 12 098 16 30 3 299 83 3 095 407 5 019 8 690 481 3 363 517 3 589 374 1417 1685 3 725 516 308 288 10 3159 773 1936 30 247 14 875 23 371 31966 267 322 24 4 176 1188 3 96 69 319 103 179 65 5 770 15 468 4 1935 25 435 11 718 16 297 20 695 de 6e Afdeeling van den G. G. G. D „7e „8e 9e den Centralen Post van den G.G.G.D. en het Geneeskundig Schooltoezicht het Israëlietisch Weeshuis Oude-mannen- en vrouwenhuis Evang. Luthersch Weeshuis Gemeentelijk Bestedelingenhuis Tehuis v. Ouden van Dagen, Morsestraat R.-K. Parochiaal Kinderhuis Oude-mannen- en vrouwenhuis Ned. Herv. Weeshuis Oude-mannen- en vrouwenhuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 794