I VERSLAG van de Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen in zake werkloozenzorg te ’s-Gravenhage over het jaar 1936. Aan het eind van het jaar 1935 vielen onder de regeling, Stand der ver. neergelegd in het Werkloosheidsbesluit 1917, 82 werkloozen- zekering, kassen met te ’s-Gravenhage gevestigde leden. In 1936 werden tot deze regeling nog een tweetal vakvereeni- gingen toegelaten, nl.: 1. de Algemeene Apothekers-adsistentenbond, m.i.v. 27 Juli 1936, 2. de Nationale Vakbond van Muziekinstrumentmakers en -stemmers, m.i.v. 28 September 1936. Bovendien vestigde zich hier in den loop van het jaar 1 lid van de Christelijke Nationale Vereeniging van Werklieden in het Landbouw-, Tuinbouw-, Zuivel- en Veenbedrijf, terwijl 1 alhier woonachtig persoon lid werd van den Nederlandschen Christelijken Textielarbeidersbond „Unitas”. Het totaal aantal der hier bedoelde vereenigingen bedroeg derhalve op 26 December 1936 86, met 26 625 te ’s-Gravenhage gevestigde, tegen werkloosheid verzekerde leden. De namen der vereenigingen met de aantallen te ’s-Graven- hage gevestigde, tegen werkloosheid verzekerde leden zijn ver meld in den aan het eind van dit verslag opgenomen staat I. De subsidiën voor de werkloozenkassen, welke krachtens het Percentage der Werkloosheidsbesluit 1917 door Rijk en Gemeente, ieder voor de subsidiën. helft, worden toegekend, werden over het jaar 1936 evenals over het voorafgaande jaar voor een groot aantal kassen bepaald op meer dan 100 der door de leden dier kassen opgebrachte eontributiën. Evenals in 1935 diende in 1936 de verhooging van de subsidie-percentages uitsluitend om uitkeering over den reglementairen termijn mogelijk te maken. De in 1936 toege kende subsidie-percentages zijn voor elke vereeniging afzon derlijk aangegeven in den bovenbedoelden staat I. De dagelijksche uitkeeringsbedragen, alsmede de uitkeerings- l’itkeerings- duur, welke in 1935 voor deze Gemeente golden, werden in het normen, jaar 1936 in het algemeen gehandhaafd. Btflage 39

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 797