39 2 Controle. Steunregeling. Bijslagen op kas- uitkeeringen. Bedragen der subsidiën en uitkeeringen. Het totaal bedrag der subsidiën, op grond van het Werkloos heidsbesluit 1917 verleend over 1936, werd vastgesteld op f 543.414,08, waarvan de helft, of f 271.707,04, ten laste der Ge meente kwam. De bedragen der uitkeeringen over 1936 zijn voor elk der vakvereenigingen afzonderlijk eveneens vermeld in den voren bedoelden staat I. Indien bleek, dat onrechtmatige uitkeering uit een werk- loozenkas had plaats gehad, werd, evenals in de vorige jaren, getracht door minnelijk overleg terugstorting in de kas te verkrijgen, alvorens de officieele weg gevolgd werd. Op die wijze werden ongeveer 280 terugstortingen verkregen tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer f 2.250, In 123 gevallen werd langs officieelen weg tegen de verstrekte uitkeeringen bezwaar gemaakt tot een totaal bedrag van f 4.344.03. In 14 van de 123 gevallen, te zamen betrekking hebbende op terugstorting tot een bedrag van f 1.592,97, ging de desbetref fende vakvereeniging in beroep. Ten aanzien van deze beroepen besliste de Minister: in 11 gevallen, te zamen betrekking hebbend op terugstorting tot een bedrag van f 1.398,27, dat de Gemeente terecht bezwaar gemaakt had; in 3 gevallen, te zamen betrekking hebbend op een bedrag van f 194,70, dat de Gemeente ten onrechte bezwaar gemaakt had. In geval de onrechtmatige uitkeering verkregen werd door het opzettelijk verzwijgen van inkomsten, tijdens werkloosheid uit loonarbeid genoten, of door een anderen vorm van bedrog, werd behalve terugstorting royement gevorderd en aangifte gedaan bij de politie. Dit geschiedde in 14 gevallen. Voor rekening van Rijk en Gemeente (Rijksbijdrage voor- loopig vastgesteld op 55,4 werden op de kasuitkeeringen bijslagen toegekend om te voorkomen, dat uit de kas trekkende leden in ongunstiger omstandigheid zouden verkeeren, dan wanneer zij als uitgetrokken of dubbel uitgetrokken werkloozen in ondersteuning zouden zijn opgenomen. Deze bijslagen bedroe gen in 1936 in totaal f 16.208,85. Ingevolge het rondschrijven van den Minister van Sociale Zaken van 31 Juli 1936, No. 2001129, Afd. W. en S., werden in 1936 de volgende wijzigingen in de steunregeling gebracht. De huurbijslag, welke aanvankelijk in twee gedeelten zou worden ingetrokken, werd met ingang van 4 October 1936 geheel af geschaft. In plaats daarvan werd aan hen, die op 1 October 1936 in ondersteuning waren, of in het tijdvak van 1 Maart tot VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 798