75 6 5 sche Vakschool voor meisjes. 27 8 10 leerlingen der opleidingsklassen van de Huishoudschool „Laan van Meerdervoort” 186, terwijl gedurende 1936 1132 leerlingen aan de cursussen in enkele vakken deelnamen. De akte N VII werd behaald door 4, de akte N VIII door 8 leerlingen (w. v. 1 alleen slaagde voor het eerste gedeelte en 1 zonder de aanteekening bedoeld in art. 38 der Nijverheids- onderwijswet). Voor het schoolexamen tot het verkrijgen van Het aantal leerlingen van de Christelijke Ambachtsschool bedroeg op 31 December 535. De avondschool telde op dien datum 166 leerlingen. Het onderwijzend personeel van de dagschool bestond uit den directeur en 24 leeraren, dat van de avondschool uit den directeur en 16 leeraren. Bij den aanvang van den cursus 1936/1937 bedroeg het Industrieschool aantal leerlingen der Industrieschool voor meisjes 285. voor meisjes. Overzicht van de door de leerlingen af gelegde examens: 18 3 9 Examen akte Na le ged geheel 2e ged (volgens oud programma) aanteekening voor dameskleermaken op akte Na (vroeger Nq). 10 leerlingen verkregen de aanteekening bedoeld in art. 38 der Nijverheidsonderwijswet. Behalve de directrice waren aan de school werkzaam 18 leeraressen en 2 leeraren. Het aantal leerlingen der ’s-Gravenhaagsche Vakschool voor ’s-Gravenhaag- meisjes bedroeg 831, t.w. in de verschillende klassen 581 en van de cursussen 250. Geslaagd zijn voor leerares handwerken (akte Na) 9 leer lingen, waarvan 4 tevens de aanteekening bedoeld in artikel 38 der Nijverheidsonderwijswet verwierven. Wegens te gering aan tal leerlingen kon de opleiding voor deze akte voor het school jaar 1936/1937 niet doorgaan. Uitgereikt werden 49 schooldiplo ma’s en 89 getuigschriften. Van de 11 leerlingen, die examen deden ter verkrijging van het diploma voor kinderverzorgster in koloniehuizen, slaagden 10. Ook in 1936 werden enkele lokalen ter beschikking gesteld van den directeur der Gemeentelijke vakcursussen voor werk- loozen ten behoeve van de opleiding van werklooze dienstmeisjes. Aan de school waren verbonden 34 leeraressen en 2 leeraren. De leeraren en 11 van de leeraressen waren voor enkele uren werkzaam. Bij den aanvang van den cursus 1936/1937 bedroeg het aantal Huishoud- leerlingen der opleidingsklassen van de Huishoudschool „Laan scholen. 99 99 Deelneemsters. Geslaagden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 79