39 5 werkloozen. voor die aan hoofdarbeiders en voor die aan schoenmakers, golden gewijzigde loonregelingen. In de in deze werkverschaf fingen uitbetaalde loonen werd, evenals in de kosten van de gewone steunverleening, een bijdrage verleend uit het Werkloos- heidssubsidiefonds, voorloopig vastgesteld op 55,4 De werkverschaffing voor tuinarbeiders door middel van een loonbijslag werd in 1936 tot 2 Mei voortgezet. In 1936 werd een bijslag gegeven in het loonbedrag, dat in een tuinbouwbedrijf uitbetaald werd boven een voor dit bedrijf afzonderlijk vastge steld minimum-loonbedrag per jaar. In dit meerdere loonbedrag werd door Rijk en Gemeente een bijslag van 50 gegeven, van welken bijslag het Rijk naar voorloopige berekening 55,4 voor zijn rekening nam. Voor verdere bijzonderheden, zoomede voor een overzicht betreffende de werkverschaffing wordt verwezen naar het Ver slag van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Voor mededeelingen betreffende de emigratie wordt ver- Emigratie, wezen naar het verslag van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. De Raad stelde in zijn vergadering van 31 Mei 1937 (Verz. Ontwikkeling en No. 251) een bedrag beschikbaar ter bestrijding van de uitgaven, ontspanning welke in 1936 ten behoeve van de Gemeentelijke Vakcursussen werkloozen. voor werkloozen zijn gedaan; zulks ter aanvulling van wat hieromtrent reeds in de Gemeentebegrooting voor 1936 was geraamd. In totaal werd aldus beschikbaar gesteld f 115.764, Hiertegenover staat: 1°. een ontvangstpost van f 13.413,zijnde opbrengst van den verkoop van materialen en van voor anderen uitgevoerde werkob jecten 2°. een ontvangstpost van f 654,aan bijdragen van bezoe kers uit andere gemeenten. In de netto-uitgaven werd bij het afdrukken van dit verslag een Rijksbijdrage verwacht van 55,4 Het aantal bezoekers van de Gemeentelijke Vakcursussen steeg in 1936 tot gemiddeld ongeveer 780 per maand tegen gemiddeld ongeveer 750 in het vorige jaar. Evenals de vorige jaren waren de dienstbodencursussen een volledig succes. Het was weldra mogelijk twee parallel-cursussen te doen houden, één in de Louise-Henriettestraat en één in de Dr.-Kuyperstraat. Ook kon in het najaar wederom een cursus voor hotelpersoneel geopend worden. De ter beschikking van de Vakcursussen staande gehouwen werden uitgebreid met het gebouw Nieuwe Schoolstraat 24, waarin de afdeeling teekenen werd ondergebracht, en met de voormalige schermzaal der Grenadiers en Jagers, waarin de VEBSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 801