39 6 afdeeling meubelmaken gevestigd werd. Deze lokalen werden geheel door de bezoekers zelf ingericht. Verschillende nieuwe werkobjecten werden begonnen, o.a. het vervaardigen van schuilplaatsen in de Westduinen, 200 banken voor de plantsoenen, het maken van revisieteekeningen en van teekeningen van monumenten, de bouw van een laseh- loods, het verrichten van schilderwerk aan het Sumatrahuis, het Volksgebouw, het gebouw der Christelijke Jongemannen- Vereeniging en dat van de St. Joseph-gezellen-Vereeniging, het maken van een brug voor de Volkstuinen en het verleenen van bijstand bij het inrichten van de Psychotechnische tentoon stelling. Ook voor de ongeschoolde werkloozen werden passende werk objecten gezocht en gevonden. Tevens boden de doorloopende werkobjecten, zooals admi nistratie, onderhoud gebouwen, het aanleggen van electrische leidingen, voldoende gelegenheid de bekwaamheid en arbeids- lust der cursisten te vergrooten. Vermeld dient nog te worden de herdenking van het vijfjarig bestaan, waarbij een kostelooze verloting van werkstukken onder de cursisten georganiseerd werd, en de opening van het Jeugdhuis in Noordwijk. In het winterseizoen 1935/1936 gaf de afdeeling Den Haag van de Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting aan vrouwen van gezinnen met zeer lage inkomens onderwijs in koken, wasschen en naaien. De kosten daarvan werden bestreden uit bijdragen van particuliere instellingen alsmede door een van Gemeentewege verstrekt subsidie ter bestrijding van de kosten van gebruik van Gemeentelijke localiteiten. In zijn vergadering van 20 April 1936 (Verz. No. 199) stelde de Raad ten behoeve van overeenkomstige cursussen tegen het einde van 1936 een subsidie beschikbaar van f 2.270,20, te vermeerderen met een subsidie ter bestrijding van kosten van gebruik van Gemeente- localiteit. Bij het afdrukken van het verslag was de beslissing omtrent een Rijksbijdrage in de kosten van dit werk waartoe Burgemeester en Wethouders een verzoek richtten tot den Minister van Sociale Zaken nog niet bekend. In zijn vergadering van 22 Juni 1936 vereenigde de Raad zich met het voorstel van Burgemeester en Wethouders (Verz. 1936, No. 336) om voor 1936 een bedrag van f 2.000,beschikbaar te stellen voor het verleenen van subsidie aan de plaatselijke vakcentrales voor de ontwikkeling van en het verschaffen van bezigheid aan werkloozen in het algemeen. Ook hierin werd een Rijksbijdrage voorloopig vastgesteld op 55,4 VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 802