76 Vakscholen. een diploma als huishoudkundige slaagden 58 leerlingen. Aan 7 leerlingen kon het getuigschrift voor hulp in de huishouding worden uitgereikt. Op 31 December 1936 telde de Christelijke Huishoudschool 509 leerlingen. Aan 27 leerlingen van de primaire opleiding kon een getuigschrift worden uitgereikt, terwijl 3 leerlingen het diploma „hulp in de huishouding” behaalden. 15 leerlingen slaagden voor het schoolexamen kinderverzorging en 17 voor het examen Tesselschade. Voor de eerste maal werden 2 cur sussen van 10 lessen voor vrouwen van werkloozen gegeven. Behalve de directrice waren aan de school werkzaam 25 leeraressen, 2 leeraren en 1 administratrice. Het aantal leerlingen der R.-K. Huishoudschool bedroeg bij het begin van den cursus 1936/1937 674. Voor het diploma huishoudkundige slaagden 13 en voor het diploma hulp in de huishouding 15 candidaten; 47 leerlingen van de voorbereidende opleiding en 14 van de avondschool ont vingen een getuigschrift; 6 leerlingen behaalden het diploma voor lingerienaaien. Het aantal leerkrachten bedroeg met in begrip van de directrice 37. De R.-K. Avondschool en Industriecursus telde bij het begin van den cursus 1936/1937 77 leerlingen. Aan 2 leerlingen werd een getuigschrift uitgereikt. Het aantal leerkrachten bedroeg met inbegrip van de directrice 8, waarvan 1 plaatsvervangend. Het aantal leerkrachten der Huishoudschool van de Vereeni ging „Licht, Liefde, Leven" bedroeg op 31 December 18, het aantal leerlingen: dagcursus 198, avondcursus 16, opleiding kinderjuffrouw 21. Van de 221 meisjes, die werden ingeschreven, konden slechts 111 worden geplaatst. 51 leerlingen ontvingen een getuigschrift, terwijl aan 1 meisje de „van-Weelprijs” kon worden uitgereikt. Koloniale School voor meisjes en vrouwen. Aan de cursussen werd door 50 leerlingen deelgenomen. Er werden eenige voor drachten over Indië gehouden en excursies gemaakt. De Vakschool voor Kappers telde in het cursusjaar 1936/1937 in totaal 97 leerlingen. Het totaal aantal leerlingen der cursussen van de 'Vakschool voor Schoenmakers bedroeg op 31 December 166.1219 paren door de leerlingen vervaardigd schoeisel werden verkocht. Er waren 9 leerkrachten aan de school verbonden. Het aantal leerlingen der Vakschool voor Kleermakers be droeg op 31 December 1936 134 (dagschool 71, avondcursussen 63); 32 leerlingen van de dagschool en 12 leerlingen van de avondcursussen genoten het onderwijs kosteloos. Het eind examen werd door 16 leerlingen met gunstig gevolg afgelegd. De jaarlijksche tentoonstelling van werkstukken der leer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 80