40 4 Vastgesteld werd onderstaande tabel, aangevende het per soneel der voorbereidende scholen, dat het hoofd naar gelang van het aantal leerlingen zal bijstaan: van f 200,—, welke de hoofden en onderwijzers voor buitengewoon lager onderwijs De marge van de openbare scholen krachtens de Rijksregeling genieten, is met ingang van 1 Ja nuari 1937 teruggebracht op f 130,per jaar; voor het aan deze scholen verbonden vakpersoneel trad op dezen datum even eens een salarisvermindering in werking. Zonder in het algemeen te kunnen spreken van reorganisatie van bepaalde onderdeelen van het onderwijs, werd stelselmatig gestreefd naar vermindering van de uitgaven door verhooging van de klasse-bezetting van de scholen, vermindering van het aantal boventallige leerkrachten, hetgeen ook vermindering van de kosten van het bijzonder onderwijs medebrengt, beper king van de uitgaven voor schoolkinderkleeding enz. Ook in 1936 werden verscheidene malen vreemdelingen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de organisatie van het onderwijs en van de huisvesting van de verschillende onderwijs inrichtingen in deze Gemeente. Een meer uitgebreid verslag omtrent de onderdeelen van het openbaar en het bijzonder lager en voorbereidend onderwijs volgt hieronder. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Personeel, dat het hoofd der school bestaat: Aantal leerlingen. Kweekelingen. Van Tot en met enz. 44 80 104 124 160 184 204 240 264 284 320 344 364 400 Onder wijzeressen le klasse. 1 1 1 o 2 2 3 3 3 4 4 Onder wijzeressen 2e klasse. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 45 81 105 125 161 185 205 241 265 285 321 345 365 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 812