40 5 Scholen. A. OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. 1. Algemeen; gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs. De samenstelling van de Gemeentelijke inspectie van het Gemeentelijke onderwijs ondervond geen wijziging. Op 1 September 1936 werden de scholen aan de Sneeuw'bal- straat 137 en de Goudenregenstraat 36 (school B) overgeplaatst onderscheidenlijk naar de schoolgebouwen aan de Abeelstraat 30 en de Cederstraat 29 (school A). Met ingang van 1 September werd de in het schoolgebouw aan de Vlietstraat 10 geplaatste afdeeling van de school voor uitgebreid lager onderwijs A aan de Laan 5 als zelfstandige school gevestigd in het gebouw Elboogstraat 68. Opgeheven werden de lagere scholen aan de Majubastraat 2 (school A) (1 Maart), de van-Beuningenstraat 53 (school A) (12 Maart), de Rotterdamschestraat 66 (school C) (1 Maart), de Boylestraat 20 (school A), de Elboogstraat 68 (school A), de Falckstraat 11b, de Goudenregenstraat 36 (school A), de Laan van Poot 353, de Waalstraat 32 en de Wilhelmina-van-Pruisen- straat 49 (school A) (alle 1 September). Op 31 December 1936 waren alzoo aanwezig: In de samenstelling van het onderwijzend personeel kwamen Onderwijzend in den loop van 1936 de hieronder aangegeven veranderingen personeel, voor: inspectie van het onderwijs. Gedurende 1936 zijn door den Gemeenteraad geen gelden Schoolgebouwen, beschikbaar gesteld voor stichting, uitbreiding of verandering van schoolgebouwen voor openbaar lager onderwijs. Het aantal openbare scholen bedroeg op 1 Januari 1936: VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Totaal 119 101 5 9 5 8 91 5 10 5 8 scholen voor gewoon lager onderwijs lager onderwüs-kopscholen scholen voor uitgebreid lager onderwijs A B buitengewoon lager onderwijs Totaal 128 voor gewoon lager onderwijs lager onderwijs-kopscholen scholen voor uitgebreid lager onderwijs A B buitengewoon lager onderwijs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 813