40 6 Aard der verandering. Onderwijzers. Onderwijzeressen. bleven 5 hoofden, 15 onderwijzers en 28 aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. Leerplannen. Onderwijs in handenarbeid. Benoemd Overgeplaatst Op wachtgeld gesteld Eervol ontslagen Overleden Hoofden van scholen. 7 19 (waarvan gehuwd 4) 16( 1) Opgaven omtrent de aantallen en de groepeering van de leerlingen van de verschillende scholen zijn samen gevat in de aan dit verslag toegevoegde tabellen. Hoewel het door de vertegenwoordiging uit de hoofden van scholen en de secretarissen van de schoolvergaderingen samen te stellen ontiverp-gewijzigd leerplan voor de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs op 31 December 1936 het College van Burgemeester en Wethouders nog niet had bereikt, verkeert de voorbereiding van de herziening van het leerplan in een ver gevorderd stadium van behandeling. Wijziging van de leerplannen voor de lager onderwijs-kop- scholen en de scholen A en B voor uitgebreid lager onderwijs zal spoedig daarna volgen. In afwachting van de totstandkoming van het nieuwe leer plan is de regeling van de vacanties voor de scholen voor gewoon lager en buitengewoon lager onderwijs reeds definitief vastgesteld, terwijl een voorloopige regeling is getroffen ten aanzien van de zomer-, herfst- en Kerstvacanties voor de lager onderwijs-kopscholen en de u.l.o.-scholen. Aan de leerlingen van 40 scholen voor gewoon lager onder wijs, 5 lager onderwijs-kopscholen, 1 school voor uitgebreid lager onderwijs A en 5 scholen voor uitgebreid lager onderwijs B is binnen de gewone schooltijden onderwijs in handenarbeid gegeven. Herbenoembaar onderwijzeressen, die wachtgeld genoten. Als gevolg van de opheffing van een aantal openbare lagere scholen werd aan 46 onderwijskrachten wachtgeld ten laste van het Rijk toegekend. Aan het vakonderwijs waren verbonden 36 leerkrachten in lichamelijke oefening, 22 in handteekenen en 66 onderwijzeressen in handwerken. Niet-onderwü- De regeling betreffende de schoolschoonmaak en de diensten zend personeel, van de schoolknechts bleef bestendigd. De uitvoering gaf geen Schoolschoon- inaak. Leerlingen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 8 5 7 12 1 8 13 21 15 1 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 814