ï![l 40 9 Behalve de regeling van de vacanties, welke werd herzien, Leerplan, bleef het leerplan ongewijzigd. Het in de aan elk der scholen voor zwakzinnigen verbonden Spreekonderwjjs. cursussen buiten de gewone schooltijden gegeven onderwijs aan spraakgebrekkige leerlingen bleef gehandhaafd. Hieronder volgt een overzicht omtrent het aantal leerlingen Leerlingen van de scholen voor buitengewoon lager onderwijs en betref fende het aan deze scholen verbonden onderwijzend personeel. en onderwijzend personeel. 5 I I s 3 a I cd De uitkomsten van het onderwijs in de verschillende scholen voor buitengewoon lager onderwijs zijn bevredigend te noemen. De leeftijdsgrenzen van de leerlingen waren 7 en 17 jaren. De schoolgebouwen en de schoolmeubelen verkeerden over het algemeen in goeden staat, terwijl de leermiddelen in voldoende hoeveelheid aanwezig waren. 141 leerlingen werden door de zorg van de Vereeniging „Zorg voor het achterlijke kind” voor ongeveer 6 weken naar een gezondheidskolonie in Ede uitgezonden. Van het schoolbad werd geregeld gebruik gemaakt; de leerlingen van de hoogste klassen ontvingen zwemonderrieht in het Zuiderpark. De school voor zeer zwakzinnigen bestond 31 December 1936 Onderwijs aan uit 4 klassen, nl. een werkklasse voor de oudste jongens, een zeer zwak- huishoudklasse voor de oudste meisjes, een groep voor de minst zinnigen. intellectueele leerlingen en een groep voor de meer intellectueele leerlingen. Een groep leerlingen, tusschen de beide laatste 195 j 5- S~ VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. Nwe-Schoolstr. 22b. 31 30 118 8 119 8 2 Totaal 924 I 199 54 57 7 2 1 1 1 Bresterstraat 7 Colensostraat 6 Griftstraat 2 Hooftskade 194a. De-Réaumurstr. 43. Sloepstraat 76. Lijnbaan 16. 136 86 96 184 128 103 68 37 17 34 29 18 25 14 35 32 18 33 34 6 11 144 101 80 188 144 84 65 8 5 6 11 7 6 4 7 6 5 8 6 6 11 C .2 O> oê Q co .5 3 ©T5 5* 920 2 Z •o fl to® c QS S3 ■D 5 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 817