40 10 Geneeskundige verzorging. Avondonderwijs lingen. groepen in, werd wegens bezuiniging opgeheven. De leerlingen van deze groep werden over de andere klassen verdeeld. De jongste leerling was 6 jaar, de oudste 17 jaar. De leer lingen van 18 jaar en ouder, die als „gastleerlingen” de school mochten bezoeken, zijn allen wegens bezuiniging aan het einde van dit jaar afgeschreven. De uitkomsten van het onderwijs en van den arbeid in de werkklassen waren over het algemeen gunstig. De opbrengst van den verkoop van door de leerlingen gemaakte gebruiks voorwerpen strekte weder ter aanschaffing van gereedschappen en materialen en van belooningen voor de leerlingen. Het schoolgebouw aan de Lijnbaan voldoet aan de gestelde eischen. Leermiddelen waren voldoende aanwezig. Het school verzuim is betrekkelijk gering, bij slecht weder echter grooter. Door tusschenkomst van de vereeniging „Zorg voor het achter lijke kind” zijn aan de ouders van enkele leerlingen de tram- kosten vergoed. Aan de kindervoeding namen 22 leerlingen deel; 30 leerlingen maakten eens per week gebruik van het schoolbad. 13 leerlingen werden gedurende 6 weken uitgezonden naar een gezondheidskolonie te Ede. Het geneeskundig onderzoek van de leerlingen vond op de zelfde wijze plaats als in 1935. Op 31 December 1936 waren aan de Gemeentelijke school voor slechthoorenden en spraakgebrekkigen verbonden een i en 1 onderwijzeres in vasten dienst, 2 onderwijzeressen en 1 kweekelinge in tijdelijken dienst, als mede 4 vakleerkrachten. Op 1 Januari 1936 waren aanwezig 119 leerlingen (75 jongens en 44 meisjes); in den loop van het jaar werden 30 leerlingen (24 jongens en 6 meisjes) toegelaten, 31 leerlingen (20 jongens en 11 meisjes) verlieten de school, zoodat de bevolking van de school op 31 December 1936 118 leerlingen (79 jongens en 39 meisjes) bedroeg. De groepen slechthoorenden, kinderen met gespleten gehe melte en die met andere spraakgebreken telden onderschei denlijk 92, 18 en 8 leerlingen. Het geneeskundig onderzoek en de behandeling van de leerlingen door den aan de school verbonden oorarts had regel matig voortgang. Er hadden 7 700 consulten plaats. Voorts meldden zich vele oud-leerlingen aan voor onderzoek, behande ling of advies. Op 1 Januari 1936 bedroeg het aantal leerlingen van de oud-leer- Gemeentelijke avondnijverheidsschool voor oud-leerlingen van de Gemeentelijke school voor slechthoorenden en spraakgebrek- School voor slechthooren den en spraak- hoofd, 5 onderwijzers gebrekkigen. Onderwijzend personeel. Leerlingen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 818