11 O 40 O «*2 11 heidsscholen voor meisjes. 4. Avondnijverheidsonderwijs. In deze gemeente waren op 31 December 1936 zes avondnijver- Avondnijver- heidsscholen voor meisjes gevestigd, waaraan waren verbonden 3 directeuren, 2 directrices, 9 mannelijke en 12 vrouwelijke onder wijskrachten in vasten dienst en 4 mannelijke en 41 vrouwelijke in tijdelijken dienst. Als tijdelijke onderwijskrachten werden 6 wachtgelders te werk gesteld. De aantallen leerlingen en afdeelingen bedroegen in 1936: s? <1 kigen 19, waaronder 2 meisjes, welk aantal op 31 December van dit jaar tot 25 (18 jongens en 7 meisjes) was gestegen. Van deze leerlingen bezochten er 8 een ambachtsschool, 1 de schoenmakersvakschool, 1 de kleermakersvakschool, 4 een huis houdschool; 2 leerlingen, die de school bezochten, behaalden het einddiploma onderscheidenlijk van een handelsschool en van een middelbare technische school. De overige leerlingen waren in het vrije bedrijf werkzaam. De leerlingen der eerste groep zouden zonder de hulp, welke zij op de avondnijverheidsschool ontvangen, het onderwijs aan de onderwijsinrichtingen, welke zij des daags bezoeken, niet kunnen volgen. Er wordt 4 uur per week les gegeven. 3 uur wordt besteed aan hulp bij het huiswerk, of voor de leerlingen, die in het vrije bedrijf werkzaam zijn, aan schriftelijk algemeen ontwikkelend onderwijs. Gedurende 1 uur per week wordt mondeling algemeen ontwikkelend onderwijs gegeven. Individueel ontvangen alle leerlingen gedurende 3 uur per week les in spreken en liplezen. De leergang van de avondnijverheidsscholen duurt 2 jaren. Voor leerlingen, die dezen 2-jarigen leergang met vrucht door- loopen hebben, werden evenals vorige jaren speciale klassen VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Leerlingen. SCHOLEN. 142 8 132 140 153 1 2 3 4 5 6 263 228 186 76 165 16 9 244 210 158 77 147 11 4 12 278 208 198 80 183 16 9 184 74 189 247 200 16 9 Asstraat 3 Boylestraat 20 (met afd. Westduinweg 127) Duinstraat 10 Frans-Halsstraat 93 (met aid. Winterweg 6) Julianastraat 42 (L.) Zusterstraat 121 11 4 12 10 4 12 10 4 12 16 9 d S) a~ «5® cö 8 d 9 1 October 1936. d E 9 1 Januari 1936. d 1 April 1936. d J 1“ <1 81 December 1936. d

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 819