77 2 Curatoren, lycea. en -kleeding. De werkzaamheden van den Tijdelijken Gemeentelijken Dienst Schoolvoeding voor Schoolkindervoeding zijn op 1 Januari 1936 overgenomen - door de particuliere stichting „Schoolkindervoeding te ’s-Gra- venhage”. Deze verstrekte op 172 dagen aan 800131 kinderen warm eten en gedurende den zomer op 99 dagen 448 312 ontbijten. De Kindervoeding van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo verstrekte op 172 dagen aan 600 000 kinderen warme van Beeldende Kunsten. Ver. „Armen zorg”. Rijksschooltoezicht: Dr. E. H. Eenkema, Inspecteur van het Rtfksschooltoe- gymnasiaal en middelbaar onderwijs in de 2de Inspectie. zicht. Voor de samenstelling van de Colleges van Curatoren der Colleges van openbare gymnasia en openbare lycea wordt verwezen naar het Curatoren, verslag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 42, bladz. 1 en 3). Op de beide Gemeentelijke gymnasia waren op 15 September Gymnasia, 1936 in totaal 574 leerlingen (332 jongens en 242 meisjes) aan- lycea, wezig; de twee bijzondere gymnasia telden op den genoemden datum te zamen 627 leerlingen (536 jongens en 91 meisjes). Het aantal leerlingen van de beide Gemeentelijke lycea be droeg bij het begin van den cursus 1936/1937 765 (325 jongens en 440 meisjes); de 4 bijzondere lycea hadden op dat tijdstip 1267 leerlingen (555 jongens en 712 meisjes). Voor verdere gegevens betreffende de gymnasia en lycea wordt verwezen naar het verslag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 42, bladz. 1, 3, 13, 21 en 42). 3 vrouw, en 2 2 9 5 mann. leerlingen, de Vereeniging „Armenzorg” telde op Teekenschool lingen werd door vele vakgenooten en belangstellenden bezocht. De door de leerlingen voor de school vervaardigde stukken, welke verkocht werden, brachten te zamen ruim f 1.550,op, terwijl de opbrengst van werkstukken, vervaardigd voor eenige patroons, f 101,was. Er waren 5 leerkrachten aan de school verbonden. Het totaal aantal leerlingen der cursussen van de Academie Academie van Beeldende Kunsten bedroeg op 31 December 1936 684, waar onder 140 vrouwelijke. 358 leerlingen volgden het dagonderwijs, 326 het avondonderwijs. Bij het in 1936 gehouden staatsexamen slaagden voor: de akte Ma M» N XI lager akte Handt. De teekenschool van het einde van het verslagjaar 1935/1936 59 leerlingen. VOORBEREIDEND HOOGER ONDERWIJS. INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERWIJS. 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 81